ปกติทีมงานเยี่ยมบ้านของเรา จะมีทั้ง แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด โภชนากร พยาบาลจิตเวช และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปกติทีมงานหลักจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ส่วนวิชาชีพอื่นจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความจำเป็นและความเกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ ของผู้ป่วย

     วันนี้ขอแนะนำคนใกล้ตัวก่อน ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพงานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

    ซึ่งต่อไปทีมงานชุดนี้จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่าประสพการณ์ การเยี่ยมบ้านและเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้กับเพื่อนๆ ในโอกาสต่อไป