ขั้นตอนที่ 8 : การติดตั้ง rails
คำสั่งการติดตั้ง rails

#gem install rails --include-dependencies

click >> ตัวอย่าง