AAR ตลาดนัดความรู้ของ มรภ.

       ผมเคยเล่าไว้แล้ว (click) ว่า มรภ. 13 แห่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้ KM ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรของ อบต. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เครือข่ายนี้มี มรภ. สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายและประสานงานกับ สคส.

       เราได้ร่วมกันจัดตลาดนัดความรู้การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน   ระหว่างวันที่ 9 - 11 ต.ค.48   โดยมี ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด,   คุณนภินทร  ศิริไทย   และคุณธวัช  หมัดเต๊ะ  เป็นวิทยากร

       ทีมงานของ สคส. ได้ AAR กันว่าการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งนี้ดำเนินการอย่างราบรื่นสมวัตถุประสงค์   เนื่องจากทีมงานของ มรภ. สุราษฎร์ธานีเตรียมการณ์มาเป็นอย่างดี

       หากจะมีการจัดตลาดนัดความรู้อีก   สคส. จะไม่ยอมให้จำนวนคนมาถึง 100 คนอย่างนี้   เพราะทำให้บางคนไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง  

       นอกจากนั้นในโอกาสที่จะมีการประชุม ลปรร. ครั้งต่อไป   สคส. ขอแนะนำให้ผู้จัดทำความตกลง กับผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนว่า   ผู้เข้าร่วมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้เข้าร่วม workshop    คือต้องอยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม   ไม่ใช่กลับไปก่อน  จนทำให้ช่วง AAR เหลือคนเพียง 30 คนอย่างคราวนี้   ซึ่งผมถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม   นอกจากนั้นในคราวต่อไป   ต้องแจ้งบาง มรภ. ให้เอาใจใส่

       การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีกว่านี้   เรามีข้อมูลว่าบาง มรภ. จัดการเรื่องคนเข้า workshop แบบไม่เอาจริงเอาจัง   ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้อีก ผมอยากคัด มรภ. นั้นออกจากเครือข่าย   

       ขอส่งสารมายัง มรภ. สุราษฎร์ธานีว่าทาง สคส. ใคร่ขอทราบว่า   เครือข่ายฯ ต้องการเห็นผลอะไรบ้างใน 3,  6,  12,  24,  36 เดือนนับจากนี้ไป   และเครือข่ายฯ จะทำอะไรเพื่อบรรลุผลนั้น   ขอให้แจ้งทางบล็อก   แล้ว สคส. จะเสนอว่า สคส. จะจัดบริการอะไรให้อีกบ้าง   โดยในบริการครั้งต่อไปจะถือเป็นการให้บริการ consult คือมีค่าบริการครับ

วิจารณ์  พานิช
  17 ต.ค.48