บุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

          การทำงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน  (PCU) ซึ่งก็คือสถานีอนามัยที่ยกระดับขีดความสามารถขึ้น จะเปรียบเสมือนการได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอให้ไปจัดบริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ  จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกครั้งที่มีการมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติหน้าที่  จะต้องมีองค์ประกอบ  3  ประการในการส่งเสริมให้ผู้ได้รับมอบหมายทำงานได้สำเร็จองค์ประกอบ  3  ประการนี้  คือ 

          1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติการ  (Basic  knowledge)
          2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard  Instruction)
          3) การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  (Continuing  learning)

          "แต่ในวันนี้ ทั้งโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แต่ละแห่งแต่ละ CUP ได้ดูแลและดำเนินการมากน้อยแค่ไหน ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าประชาชนได้รับอะไรไปบ้างจากระบบบริการสาธารณสุข" (หน.สอ.แห่งหนึ่ง โซนเหนือ จว.พัทลุง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)