KM กับการวิจัยพัฒนาเทคนิคการสอน

KM กับการวิจัยพัฒนาเทคนิคการสอน

         14 ต.ค.48   ในห้องนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสังคม  อ.ชาลิสา  โพธิ์นิ่มแดง ([email protected]) แห่ง รร.สาธิต,  คณะศึกษาศาสตร์ มข.   มาคุยกับผมเรื่องการวิจัยโดยใช้ทฤษฎี Critical Literacy เรื่องการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี Problem - posing approach   บอกว่าอยากใช้ KM เป็นเครื่องมือวิจัย   โดยให้ครูทดลองปฏิบัติ

         ผมได้เสนอว่าวิธีคิดแบบ KM แบบหนึ่งก็คือ   ตั้งสมมติฐานว่ามีครูจำนวนหนึ่งได้สอนภาษาอังกฤษโดยวิธี Problem - posing อยู่แล้ว   อ. ชาลิสาไปหาวิธีค้นหาครูเหล่านั้นให้พบ   และประเมินให้แน่ใจว่าเป็น "คุณกิจ" ของการสอนแบบ Problem - posing ตัวจริง   แล้วเชิญมาสัก 20 - 30 คน   เอาเรื่องราวของความสำเร็จในการสอนแบบ Problem - posing มา ลปรร. กันด้วย storytelling และสกัด "ขุมความรู้" ด้าน Critical Literacy กับด้าน Problem - posing approach  เพื่อนำไปสังเคราะห์หาโจทย์วิจัยลงลึกต่อไป

         ตกลงกันว่า อ. ชาลิสาจะไปรวบรวมสรุปแนวความคิดเรื่องนี้ที่ชัดเจนขึ้นส่งให้ผมเพื่อประกอบการขอคำปรึกษาให้ชัดเจนขึ้น   เรื่องนี้คุณวรรณา ([email protected]) จะเป็นผู้ประสานงานของ สคส.

วิจารณ์  พานิช
 14 ต.ค.48
   ชะอำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)