การประชุมทางด้านศาสนา

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2549  เวลา  13.00 น. -  16 . 00 น. ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม  เรื่อง  การเปิดสอนระดับอุดมศึกษาในสายวิชา  พระพุทธศาสนา  ของศูนย์วิทยบริการ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่เปิดศูนย์นี้ในวัดคอหงษ์  อ. หาดใหญ่  ผู้เชิญคือท่านเจ้าคณะจังหวัดสงขลา...และผมได้รับเมตตาจากทางคณะสงฆ์แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารของศูนย์ดังกล่าวด้วย...การประชุมเมื่อวานนี้มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสทั้งจังหวัดสงขลา  ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา...เข้ามาประชุม...

ผมได้แสดงความเห็นสนับสนุนเพื่อให้สถาบันแม่เห็นความสำคัญทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต...จนที่ประชุมเสนอเปิดหลักสูตรที่ให้ชาวบ้านมาเรียนสายพุทธได้  เมื่อจบแล้วก็หางานทำได้...โดยจะเปิดพุทธศาสตร์สาขาการบริหารรัฐกิจ...และสาขาพระพุทธศาสนา 

โดยเสนอเปิดปี 2550  เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ  และเป็นการสงเคราะห์ชาวบ้าน...ให้โอกาสได้เรียน...จึงเก็บค่าหน่วยกิตถูกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา...ก็ขอแสดงความชื่นชมผู้ประสานงานทั้งจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่...ทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย...

เมื่อหลักสูตรนี้เปิดใช้...ผู้ที่ชอบวิชาทางนี้คงได้เฮ  นะครับ  ฮา ๆ เอิก ๆ  ...