บริการวิชาการอย่างไรถูกใจประชาชน และ ตรงใจมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

 เช้านี้ชาวมอดินแดงได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ มาบรรยายและให้ข้อเสนอแนะในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เน้นการบริการแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาชีพ ตามเกณฑ์ของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

 

ภาพตัวอย่างผลผลิตจากการบริการวิชาการแก่สังคม โดยทีมงานสหสาขาวิชาชพ

ภาพแนวคิดการให้บริการวิชาการ วิถีชาวมอดินแดง

งานนวตกรรม แสดงผลงานประจำปี ๒๐๐๖

JJ