จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม  ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการทำวิจัยของแต่ละภาควิชา  และสนง.เลขานุการก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนด้วย  อีกทั้งจนท.สายบริการยังสามารถที่จะทำสถาบันวิจัยได้ด้วย  โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยค่ะ