ในภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำอื่น( antonym) ทำให้เราสามารถแปลความหมายได้จากคำเหล่านี้ซึ่งได้แก่    

   but , yet , however, whereas, nevertheless, instead, not…., unlike, though, although, even though , despite, in spite of , on the other hand, on the contrary, in contrast, rather (than)   

  ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเช่น  

  1.    My brother is an optimist, but his girlfriend is one who is always gloomy and expects the worst to happen. 

   

       เราอาจแปล optimist   ไม่ได้  แต่เราอาจเดาจาก but his girlfriend is one who is always gloomy and expects the worst to happen.

ได้ซึ่งแปลว่าซึมเศร้าและมองโลกในแง่ร้าย เราดูว่าคำที่ใช้ความหมายตรงกันข้ามคือ but ดังนั้น optimist   จึงแปลว่า มองโลกในแง่ดี

             2.  Although, Alex usually looked unkempt, he had a very neat appearance on his interview.    เราอาจไ่ม่รู้ความหมายของ unkempt  แต่อาจแปลความหมายได้คือ ดูจาก  neat ซึ่งแปลว่าเรียบร้อย ดังนั้น unkempt  จึงแปลว่า ไม่เรียบร้อยเพราะความหมายตรงกันข้ามกัน   

 

 

   ภาษาอังกฤษต้องค่อยแปล พบคำยากอย่าเพิ่งท้อใจ ค่อยๆดูว่ามันทำหน้าที่อะไรในประโยค มีความหมายตรงกันข้ามไหม แล้วค่อยแปลไป  ขอไปอ่านหนังสือต่อนะครับ ขอให้มีความสุขกับการทำงานและเรียนหนังสือนะครับ 

Thumbs Up

  

         

  ข้อมูลบางส่วนจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล How to Become an Efficient Reader.