การวัดความดันเลือด ดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่จะมีใครทราบบ้างว่า ใน 1 ชม. ที่ผู้ป่วยได้รับการดมยาสลบนั้น จะได้รับการวัดความดันเลือดกี่ครั้ง
ตามมาตรฐานก็คือต้องวัดอย่างน้อยทุก 5 นาที ดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับการวัดทั้งหมด อย่างน้อย 12 ครั้ง/ชม. ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่จากประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ป่วยจะมีรอยเลือดออกใต้ผิวหนังได้ และที่สำคัญคือการใช้เครื่องวัดความดัน (BP cuff ) ร่วมกับผู้ป่วยคนอื่น อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน/ติดเชื้อ (เชื้อโรคมีหลายชนิด) ระหว่างผู้ป่วยและเพิ่มอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ด้วย
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คุณพุ่มพวง (จากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น) จึงได้ทำการศึกษาโดยใช้ plastic wrap (พลาสติกที่ใช้ถนอมอาหาร) มาพันแขนของผู้ป่วยก่อนพัน BP cuff

 
ซึ่งพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งสองอย่างดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันทางภาควิชาฯ จึงได้นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นงานประจำ ซึ่ง plastic wrap นั้นมีราคาไม่แพง ( 0.50 บาท / การพัน 1 ครั้ง )
ผลจากการติดตาม CQI งานมาอย่างต่อเนื่องทำให้งานวิจัยเล็กๆ ใช้ทุนในการทำวิจัยไม่มาก แต่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงทำให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยชมเชยจากคณะแพทยศาสตร์ ในปี 2547 และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ในวันคุณภาพศรีนครินทร์ ปี 2549

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ที่ วิสัญญีสาร 2004 ปีที่ 30 ฉบับที่ 4

และมีงานวิจัยต่อยอดอีก 2 เรื่อง ตีพิมพ์ที่วิสัญญีสาร 2003 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 และ วิสัญญีสาร และ วิสัญญีสาร 2005 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4