เทคนิคการวัดผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการทำงาน พัฒนาคน และสร้างความตระหนักว่าการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

         เทคนิคการวัดผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  ในห้วงเวลานี้ คงจะมีหลายหน่วยงานที่มีการออกติดตาม ประเมินผล ซึ่งรวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการประเมินผลงานงานโครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

 

          ก่อนอื่นจะขอทำความเข้าใจ การวัดผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผู้เขียนได้เป็นหนึ่งในทีมคณะติดตามประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตรในเขต พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยหลักการแล้วเรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ทางการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ผู้นำชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโครงการและองค์กรอื่น ได้ร่วมกันติดตามและประเมินผล แบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินและรับผลประโยชน์ อีกประการหนึ่ง มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการทำงาน พัฒนาคน และสร้างความตระหนักว่าการติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน  โดยปกติแล้วการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม งานส่งเสริมการเกษตร จะนิยมใช้กันอยู่อยู่ ๓ วิธีการ/เทคนิคได้แก่

๑.     การประเมินทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่เรียกกันว่า After Action Review ; AAR

๒.   การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

๓.    การประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

                   

                            

           สำหรับในห้วงระยะเวลานี้จะมีการดำเนินการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ได้มีจัดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุผลของการดำเนินงานว่าสำเร็จตามเป้าหมายของงาน/โครงการ กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง มีการประเมินความพึงพอใจ หรือการตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเพียงใด พร้อมทั้งสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน ประสบความสำเร็จหรือไม่ เป็นเพราะสาเหตุใด เป็นต้น

 

 

        การประเมินผลลัพธ์ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ใช้หลักการดำเนินงาน จะประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย

๑.       การเตรียมการ/วางแผน ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการประเมิน กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน รวมถึงการสร้างกรอบการประเมิน มีการกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด การสร้างเครื่องมือและวางแผนการรวบรวมข้อมูล

๒.     ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

๓.     จัดทำรายงานผลการประเมิน และเผยแพร่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดทำรายงานผลการประเมิน การนำเสนอผลการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่

   

    

            ในการออกไปทำการประเมิน โครงการ กิจกรรมทางงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งนี้ผู้เขียนและทีมงาน ก็มีความตั้งใจที่ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะแก่นักส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ ได้ลงไปเรียนรู้และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอย่างมืออาชีพต่อไปครับ

 

 

เขียวมรกต

 

๖ กย . ๕๖

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (8)

ขอเป็นกำลังใจค่ะ..."...มีความตั้งใจที่ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะแก่นักส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ ได้ลงไปเรียนรู้และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอย่างมืออาชีพต่อไป.."

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ พี่ใหญ่ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านจัตุเศรษฐธรรม ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ชยพร ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจเสมอมา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านพ.แจ่มจำรัส ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจกัน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์บุษยมาศ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นงานที่เหนื่อยพอควรนะจ๊ะ  คุณมะเดื่อเองก็ลูกชาวไร่ชาวนา  และมีโอกาสเรียนส่งเสริม

การเกษตรมาบ้าง ชอบงานด้านนี้เหมือนกันจ้ะ  เป็นกำลังใจให้คนทำงานจ้ะ

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับความรู้ใหม่เกี่ยวกับ "การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร"