ณัฐวิทย์ พรหมศร

Usernamenattawit
สมาชิกเลขที่166403
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     - เรียนด้วยตนเองแล้วสอบเทียบ ม.ศ.3, ม.ศ.5 และชุดครู พ.กศ., พ.ม.             

     - ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  เอกภาษาไทย  โทประวัติศาสตร์

     - ปริญญาโท  (M.A.)  จิตวิทยาการบริหาร

     - ปริญญาเอก  ( Ph.D.)  จิตวิทยาจิตวิเคราะห์

     - เคยสอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    

     - เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับอุดมศึกษาหลายสถาบัน

     - เคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมและบรรยายให้กับสถาบันทางการศึกษา และหน่วยงาน

       ของทางราชการ  และเอกชนหลายแห่ง

     - เคยเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหลายแห่ง