ผมได้นำผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่ 15-17 ตุลาคม 2549 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ มีผู้บริหารและคณาจารย์ จากหลายโรงเรียน จำนวน 32 คน ซึ่งการไปครั้งนี้นอกจากจะได้เข้าเยี่ยมชมระบบการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ที่ Seo Got Middle School และยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ วศิน ธีรเวชญาณ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ซัมซุง จำกัด ที่เมืองซูวอนด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หมู่บ้านวัฒนธรรม และหลังจากกลับมาแล้วอยากให้ทุกท่านที่ไปในครั้งนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าการทัศนศึกษาในครั้งนี้แต่ละท่านได้อะไรและจะนำไปพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาของเราอย่างไรบ้าง

Program Study visit for Thai schoolteachers to Korea on School Management and Educational IT system October 16-18, 2006    

October 16, 2006 

02.00 Hrs.        Depart from Bangkok

October 16, 2006  

9.25 Hrs.           Arrive at Inchoen International Airport    

Morning             Visit KYONGBOK Palace in Seoul and National  

                         Museum    

12.00 Hrs.         Lunch  

15.00 Hrs.         Study Visit to Samsung Electronics Cooperation 

Evening             Dinner And relax at the Hamilton Hotel  

October 17, 2006  

10.00  Hrs.        Study Visit to The Royal Thai Embassy

12.00  Hrs.         Lunch  

13.30  Hrs.         Study Visit to Seo Got Middle School   

Evening              Dinner And relax at the Hamilton Hotel    

October 18, 2006  

09.00  Hrs.         Visit Namsan Traditional Village  

12.00 Hrs.          Lunch  

Afternoon          Sight seeing and shop some souvenir  

17.30 Hrs.         Dinner 

20.25 Hrs.         Depart from Inchoen International Airport

23.45 Hrs.         Arrive at Suvanabhumi International Airport  <p></p><p>ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ นำคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯวศิน ธีรเวชญาณ เอกอัคคราชทูตและหารือร่วมกันที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p><p> </p>