ในภาษาอังกฤษเรามีคำที่ใช้แทนกัน( substitution)อยู่ เมื่อเรา อ่านภาษาอังกฤษแล้วเจอคำยากๆ อย่าเพิ่งหยุดอ่านเพราะเราอาจพบคำที่ใช้แทนกันอธิบายความหมายได้เช่น

   

tops: list 1.5in" class="MsoNormal">

1.    Many farm families were </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list 1.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list 1.5in" class="MsoNormal">   isolated from their neighbors.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list 1.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list 1.5in" class="MsoNormal"></p><p>                   They were separated by the  </p><p>                   large distances between farms. </p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in" class="MsoNormal">เราอาจไม่รู้ความหายของคำว่า  isolated  แต่เราสามารถแปลได้โดยดูจาก separated    เพราะประธานของประโยคคือ Many farm families ในประโยคที่สองใช้ They  แทน  กริยาอยู่ในรูป passive voice(verb to be +verb ช่องที่ 3) ดังนั้น  จึงมีหมายเหมือน  กัน แปลว่า แยกออกมา </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 1.5in" class="MsoNormal"> </p>            <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">              2. What criteria should we use</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">                 to judge the work of college</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">                 professors? </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">                 What standards can help us</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">                 decide how effective </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">                 they  are?  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">  </p><p>                                      เราอาจแปลคำว่า criteria   ไม่ได้</p><p>                     แต่เราสามารถดูจาก standards </p><p>                     ซึ่งแปลว่า มาตรฐาน เกณฑ์ หรือ</p><p>                     ตัวที่ใช้ตัดสินนั่นเอง   </p><p></p><p>   </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal" align="justify">       เป็นอย่างไรบ้างคำพอจะแปลได้ไหม ช่วงนี้มีงานรับปริญญาเลยอ่านหนังสือได้น้อย ขอกลับไปในกองหนังสือต่อนะครับ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal" align="justify"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">        Pimp My Wheelchair  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"> </p>  ข้อมูลบางส่วนจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader