"5 อย่างเพื่อแนวทาง.....ภูมิปัญญาอริยศาสตร์ "

1. การเรียนรู้สู่โลกกว้าง

2. การหาช่องทางทำเงิน..และพึ่งตนเอง (ทำดีนะครับ)

3. การสั่งสม ภูมิปัญญาจากภูมิรู้ คือภูมิคุ้มกัน จาก "ครุ"

4. การมีจิตระศาสตร์เพื่อหยั่งรู้แนวคิดของผู้อื่น (เมื่อเห็นภาพถ่าย)หรือตัวตน

5. การท่องไป เพื่อค้นหาตนเอง (ปลีกวิเวก)