สืบเนื่องจากการมาเยี่ยมเยียนของคณะนักวิจัย : ดร.สุวัฒน์    เงินฉ่ำ  ทำให้เราทราบเคล็ดลับในการขยายผล KM ให้สมาชิกในโรงเรียนมีดังนี้คือ 1) ทีมแกนนำสร้างความมั่นใจให้ตนเองก่อนให้ความรุ้เพื่อน ๆ ด้วยการทบทวนความรู้ที่อบรมมา และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารต่าง ๆ 2) ทีมแกนนำร่วมกันกำหนดหัวปลาของโรงเรียน  3) ขยายผลให้แกนนำแต่ละสาระการเรียนรุ้ก่อน  แล้กลุ่มก็ไปขยายผลต่อ

        บุญวัฒนามีหัวปลาของโรงเรียน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็มีหัวปลาของตนเอง  และได้ประเมินตนเองแล้ว  พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรุ้แล้วค่ะ