จาก HA สู่ IRBM

ประชาชนในอำเภอสทิงพระมีสุขภาวะ ไว้วางใจและเชื่อมั่นศรัทธาในระบบบริการสาธารณสุข

เมื่อ นำแผน CUP  และ แผนโรงพยาบาล  มาทบทวน จาก HA สู่  IRBM   

ทบทวนวิสัยทัศน์     ”“ผู้นำเครือข่ายบริการสุขภาพและโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายในปี  2551”   และ  โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศด้านบริการ และสร้างสุขภาพ è   โรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายในปี  2551”   

ทบทวนพันธกิจ  เปลี่ยนจาก     บริการตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม เน้นการสร้างสุขภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง è  เป็น    สร้างเสริมและบริการสุขภาพองค์รวมแบบบรูณาการอย่างมีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงและสอดคล้องในลักษณะเสริม (Synergy) ซึ่งกันและกันระหว่างระบบบริการปฐมภูมิกับระบบบริการทุติยภูมิภายใต้การบริหารจัดการบูรณาการที่ดีแนวใหม่โดยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและองค์การมีสุขภาวะ

เปลี่ยนจาก  เป้าประสงค์ ( Goal)   è เป็น  จุดมุ่งหมาย( Goal)   

เปลี่ยนจาก   ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย  และประทับใจ +  ด้านผู้ให้บริการ : ผู้ให้บริการมีความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ที่ดีต่อการให้บริการ  มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม   ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ   และ มีความสุขในการทำงาน  + ด้านองค์กร : มีการบริหารจัดการที่ดีเพือให้บริการผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้รับความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และยอมรับของประชาชน è  เป็น  ประชาชนในอำเภอสทิงพระมีสุขภาวะ  ไว้วางใจและเชื่อมั่นศรัทธาในระบบบริการสาธารณสุข

จาก    จุดเน้นในการพัฒนา/ เข็มมุ่ง  è   เป็น   วัตถุประสงค์

+++  จากกลยุทธ์ ด้านการพัฒนามาตรฐานบริการ è เป็น  (SO1)พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการให้มีคุณภาพและยั่งยืน

+++  จากกลยุทธ์ ด้านการพัฒนามาตรฐานบริการ è เป็น  (SO2)สร้างสมรรถนะระบบบริการทุติยภูมิที่ดีเพื่อสนับสนุนคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

+++  จากกลยุทธ์ พัฒนาการบริหารทรัพยากร   è   เป็น  (WO1)เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการบูรณาการที่ดีภายใต้การบริหารภาครัฐแนวใหม่(New Public Management : NPM)

+++  จากกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล      è   เป็น   (WO2)พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เป็นองค์การที่มีสุขภาวะภายใต้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

+++  จากกลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   è   เป็น   (WO3)เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

แล้วเพิ่มกลยุทธ์ ตามที่ได้ SWOT กันมาอีก 4 กลยุทธ์

(SO3)เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง(Healthy  Thailand)

( SO4)เพิ่มขีดสมรรถนะในการดูแล  กำกับ ติดตาม และประเมินผลเครือข่ายบริการสุขภาพ

(WT1)บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติแบบบรูณาการครบวงจร

(ST1)ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการบริหารจัดการ บริการสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน RBM-cup11386

คำสำคัญ (Tags)#ha#โรงพยาบาลชุมชน#แผนกลยุทธ์#irbm

หมายเลขบันทึก: 54283, เขียน: 12 Oct 2006 @ 10:54 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)