ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของลูกสาว  จึงต้องพาลูกสาวมาโรงพยาบาลด้วย   ตอนเช้าระหว่างรับประทานอาหารเช้า    

ลูกสาวเอ่ยปากถามว่า   "พ่อ โต๊ะมีขา  โต๊ะเป็นสิ่งมีชีวิตไหม "

ผม เลยถามต่อว่า  " โต๊ะมันเดินได้ไหมลูก "   ลูกสาวก็ตอบว่า "เดินไม่ได้" 

ผมเลยบอกลูกว่า ถ้ามีขาเดินไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต " ลูกสาวก็พูดต่อ  " เก้าอี้มีขาเดินไม่ได้  ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต"

" เต่ามีขาเดินได้  เป้ฯสิ่งมีชีวิต " แล้วถามต่อว่า" รถยนต์มีขา วิ่งได้  เป็นสิ่งมีชีวิต "

ผม " ????"