สรุปยอดใบเสร็จรับเงิน งปม ปี 2549

สรุปยอดใบรับเงิน  งปม ปี 2549

สรุปยอดใบเสร็จโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร งปม ปี 2549

ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยแล้ว