แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

แบบสอบถามทัศนคติต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)


แพรภัทร ยอดแก้ว .2555. งานวิจัยเรื่อง " ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Relationship between Transformational Leadership, Knowledge and Attitude toward ASEAN Community of Students of Nakhon Pathom Rajabhat University " ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน

ทัศนคติต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย /  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน

เรื่อง

ระดับทัศนคติ

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

1.  ท่านเห็นด้วยกับการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีค่านิยมร่วมกัน

2.  ท่านเห็นด้วยกับการสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก

3.  ท่านคิดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข

4.  ท่านเห็นด้วยกับการขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่

5.  ท่านเห็นด้วยกับมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง

6.  ท่านพอใจกับการส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน

7.  ท่านพอใจแนวคิดการส่งเสริมประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

8.  ท่านพอใจกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตการส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

9.  ท่านพอใจที่มีการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพื่อป้องกันสงครามในประเทศอาเซียน

10.  ท่านภูมิใจในปฏิสัมพันธ์ที่หนักแน่นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลกโดย มีอาเซียนเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

11.  ท่านสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเช่นยาเสพติดการค้า

12.  ท่านสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

13.  ท่านสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมการต่อต้านการทุจริต

14.  ท่านสนับสนุนการส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

15.  ท่านสนับสนุนการมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค

ส่วนที่ 5  เป็นข้อคำถามวัดระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสาร  แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  โดยยึดองค์ประกอบของทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อคำถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท  (Likert’s  Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการเลือกเพียงคำตอบเดียว  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน  45  ข้อ  ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3  ด้าน  ดังนี้

1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)  มีจำนวน  15  ข้อ  ได้แก่  ข้อ 1 – 15

2. ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีจำนวน  15  ข้อ  ได้แก่  ข้อ  16 - 30

3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC)  มีจำนวน  15  ข้อ  ได้แก่  ข้อ  31 - 45

นอกจากนี้  ข้อคำถามจำนวน  45  ข้อนั้น  ยังครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติในองค์ประกอบทั้ง  3  ด้าน  คือ

1. องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) มีจำนวน  15  ข้อ

ข้อคำถามเชิงบวก  ข้อที่  1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,31,32,33,34 และ 35

2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component)   มีจำนวน  15  ข้อ

ข้อคำถามเชิงบวก  ข้อที่  6,7,8,9,10,21,22,23,24,25,36,37,38,39 และ 40

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component)   มีจำนวน  15 ข้อ

ข้อคำถามเชิงบวก  ข้อที่  11,12,13,14,15,26,27,28,29,30,41,42,43,44  และ 45

แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อประชาคมอาเซียน มี 3 ด้าน จำนวน 45 ข้อ ด้านละ 15 ข้อ

แบบสอบถามทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ  .9590

เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบรายด้านได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้


1.  ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)   เท่ากับ  .9034


นิสิต นักศึกษา นักวิจัย หน่วยงาน และองค์การใด สนใจที่จะนำแบบสอบถามฉบับนี้ไปใช้

ขอความกรุณาทำหนังสือ ขอใช้แบบสอบถาม ส่งมาได้ที่


อ.แพรภัทร  ยอดแก้ว

85 ถ.มาลัยแมน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000


ดังตัวอย่างหนังสือขอใช้แบบสอบถาม  จาก กองวิทยาการ  กรมแพทย์ทหารอากาศ ค่ะ

แล้วจะส่งไฟล์แบบสอบถามทั้งฉบับไปให้ค่ะเอกสารอ้างอิง

แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง  "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร  ยอดแก้วและ ญาณภัทร ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม "

แพรภัทร  ยอดแก้วและ ญาณภัทร ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน"

แพรภัทร  ยอดแก้วและ ญาณภัทร ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร


แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

http://www.gotoknow.org/posts/542149

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

http://www.gotoknow.org/posts/542151

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

http://www.gotoknow.org/posts/542152หมายเลขบันทึก: 542149เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2013 05:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กรกฎาคม 2013 05:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง