ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2549 ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 -11 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ อ.ศุภวิทู และคุณขวัญเรือน ที่ติดผลงานภาคโปสเตอร์ ของนิสิต จำนวน 62 โครงงานในหยุดที่ผ่านมา รู้สึกละอายใจบอกไม่ถูก  ขอบคุณคุณชรินทร์ คุณจักรที่จัดเตรียมสถานที่ ขอบคุณคุณวายุส์ ที่จัดทำประกาศนียบัตร ขอบคุณแม่บ้านทุกคนที่ช่วยเก็บผลงานนิสิต  สำหรับบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวถึง ขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้คะ  งานต่อไปน้องก้อยคงเหนื่อยหน่อยน่ะจ๊ะ คณะฯ จะส่งโครงงานของนิสิตเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป คาดหวังว่าปีนี้จะมีผลงานของนิสิตหลายโครงงานได้รับรางวัลในเพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ในการอิงพัฒนาการ แต่พี่จะเป็นกำลังใจช่วยน้องน่ะ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ยินดีด้วยค่ะ ได้แก่

ภาควิชากายภาพบำบัด 1. เรื่อง การเปรียบเทียบระยะเวลาระหว่างการนั่งพับเพียบบนพื้นราบกับการนั่งพับเพียบบนเบาะรองนั่งและประเมินความพึงพอใจต่อเบาะรองนั่ง  ผลงานของ น.ส.ชยพร เร่งเร็ว น.ส.พรทิวา ต๊ะวงศ์ นายเดชศักดา พรหมมาเสริฐ โดยมี อ.ปริญญา เลิศสินไทย เป็น อ.ที่ปรึกษา

2. เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดความทนทานของกล้ามเนื้องอลำคอขนาดสั้น ผลงานของ น.ส.จิราภรณ์ ไพรี น.ส.ปัทมา  ทับทิมทอง และน.ส.อนุสรา  แสงพลอย โดยมี ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร

   ขอโทษด้วยค่ะ  เนื่องจาก มีเสียงมาว่ามีการรายงานจากงานประชาสัมพันธ์แล้ว เพื่อใม่ให้ซ้ำซ้อนมากเกินไปจึงขอเขียนแค่นี้น่ะค่ะ