การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจน่าจะ วิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม และเนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้และเข้าใจ 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นเช่นนี้     ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนบ้าง

  • นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  • นักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็น   
  • การเรียนการสอนจึงมีลักษณะเป็นการเลียนแบบตัวอย่างตามหนังสือเรียน  
  • นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือทำการบ้านไม่ได้
  • นักเรียนไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน
  • นักเรียนส่วนมากไม่มีทักษะในการคิดคำนวณ และ
  • ไม่มีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์

ฯลฯ