ตอนที่ 9 จะตรวจสอบยุทธศาสตร์กันที่ตรงไหน

ครูเต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ระดับเจ้าพ่อหรือนักธุรกิจระดับมืออาชีพจะตรวจสอบยุทธศาสตร์ทุกองค์ประกอบและเน้นที่การตรวจสอบกระบวนการและสามารถบอกได้ว่าการทำงานหรือยุทธศาสตร์ใดจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว


ตอนที่ 9

 จะตรวจสอบยุทธศาสตร์กันที่ตรงไหน

การทำงานโดยปรกติจะมีการตรวจสอบกันที่ผลงาน  เจ้านายบางคนมอบงานให้ลูกน้องแล้วคอยดูว่างานที่มอบหมายให้ทำนั้นมีผลสำเร็จมากหรือน้อยเท่าไร อาจวัดที่ปริมาณหรือคุณภาพของงาน  ลูกน้องคนใดทำงานได้ตรงเป้าหรือใกล้เคียงเป้ามากที่สุดจะได้รับการประเมินที่สูง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลใด ที่ทำให้เจ้านายนำความคิดนี้มาใช้ในการประเมินลูกน้อง ถ้ามองการทำงานเป็นระบบยุทธศาสตร์จะทำให้เห็นว่า การประเมินลูกน้องด้วยวิธีนี้เป็นการประเมินที่ผลผลิต(  out-put ) ซึ่งอยู่ที่ตัวท้ายสุดของระบบแต่อยู่ที่ตัวแรกสุดของระบบความโลภ 

        

     โมเดลที่ 1 เกิดจากความสมบูรณ์ของปัจจัยนำเข้า จากนั้นจึงคิดกระบวนการให้เหมาะสมกับปัจจัยนำเข้า ส่วนผลผลิตจะออกมาอย่างไรก็สามารถคาดเดาได้ ถ้ามีการผิดพลาดบ้างก็ปรับแก้ที่กระบวนการ

     ส่วนโมเดลที่ 2 เริ่มต้นที่ผลผลิตเป็นอันดับแรก โดยที่ปัจจัยนำเข้ายังไม่สมบูรณ์ และจะมีปัจจัยนำเข้าอย่างไรก็ตาม จึงไปคิดกระบวนการทีหลัง กระบวนการที่คิดขึ้นมาจึงไม่สัมพันธ์กับผลผลิตแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มี เป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากมาตรฐานที่มีอยู่เดิมจะลดลงเรื่อยๆ

     โมเดลที่ 1 มีการตรวจสอบที่ผลผลิต ปัจจัยนำเข้าและที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการ ส่วนโมเดลที่ 2 มีการตรวจสอบที่ผลผลิต และปัจจัยนำเข้าแต่ไม่ตรวจสอบกระบวนการ

     เมื่อย้อนกลับมาดูระบบการทำงานปัจจุบันจะเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐเน้นการตรวจสอบที่ปัจจัยนำเข้าเป็นอันดับแรก ถ้าปัจจัยนำเข้ามีความถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ ก็ถือว่างานเสร็จสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่นการใช้จ่ายงบประมาณก้อนหนึ่งเป็นเงินจำนวน หนึ่งล้านบาทเพื่อจัดประชุมบุคลากร เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทนั้นสามารถใช้จ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้าง ก็พยายามใช้ให้ถูกต้องตามหมวดเงิน บางครั้งก็ต้องมีการซิกแซกเพื่อความถูกต้อง เมื่อมีใบเสร็จและเอกสารการเงินครบก็ถือว่างานเสร็จสมบูรณ์ อย่างนี้เรียกว่าการตรวจสอบที่ปัจจัยนำเข้าและผลผลิตก็คือปัจจัยนำเข้านั่นเอง ผลงานจึงเกิดที่ใครใช้เงินมากได้ผลงานมาก ใครใช้เงินน้อยมีผลงานน้อย 

     บางหน่วยงานใช้วิธีตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่ผลผลิต ยกตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยให้ทุนทำวิจัยในเรื่องที่ขอมา เป็นเงินจำนวน สองแสนบาท ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องส่งเอกสารการวิจัยจำนวน 1 เรื่องจึงถือว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์ อย่างนี้เรียกว่าตรวจสอบที่ผลผลิต

     ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ระดับเจ้าพ่อหรือนักธุรกิจระดับมืออาชีพจะตรวจสอบยุทธศาสตร์ทุกองค์ประกอบและเน้นที่การตรวจสอบกระบวนการและสามารถบอกได้ว่าการทำงานหรือยุทธศาสตร์ใดจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว

     เถ้าแก่ที่เก่งมักมีคำถามเพื่อถามลูกน้องว่า “  ลองบอกหน่อยซิว่าคุณจะทำอย่างไร ” อย่างนี้คือการตรวจสอบกระบวนการเมื่อลูกน้องตอบกระบวนการทำงานให้เถ้าแก่ฟัง เถ้าแก่สามารถประเมินได้เลยว่ายุทธศาสตร์ที่กำลังทำอยู่นั้นจะประสบผลสำเร็จมาก-น้อยเพียงใดหรือว่าล้มเหลว และจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

     แต่คนของรัฐมักมีคำถามว่า “คุณทำงานเสร็จหรือยัง ” อย่างนี้คือการตรวจสอบที่ผลผลิต 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)