CADL_01 : ที่ทำงานใหม่ ทีมใหม่ กับพลังใจที่เกินร้อย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เดือน มิถุนายน 2556 ผม ย้ายมาทำงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักศึกษาทั่วไป ภารกิจที่สำคัญ คือ ดูแลศูนย์พัฒนาวิชการเพื่อการเรียนรู้ (Center of Academic Development for Learning) หรือ CADL ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการ LLEN โครงการแรกที่ได้รับโอกาสจาก ผอ.สำนักศึกษาทั่วไปท่านนี้ ท่านที่ให้โอกาสผมอีกครั้ง กับงานใหม่ที่ ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกคือ "การพัฒนาการศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หลังจากที่พูดคุย สนทนากัน ระยะหนึ่งกับ ทีมผู้บริหาร สรุปเป็น หน้าที่สำคัญของเรา มี 4 ประการดังนี้ครับ

  1. งาน LLEN ซึ่งกำลังวิ่งอย่างเต็มกำลัง เช่น PLC กับ สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ กาฬสินธุ์ เขต 1
    ฯลฯ
  2. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. งานกิจการพิเศษ เพื่อส่งเสริมลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต ตามวิสัยทัศน์ของสำนักฯ
  4. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นๆ

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 CADL ทำให้ LLEN ก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยการเรียนเชิญประชุมตัวแทนหน่วยงาน องค์กรทางการศึกษาทั้งหมดในพื้นที่ มาร่วมหารือปรึกษา เกี่ยวกับคณะกรรมการของ LLEN และกรรมการของ CADL เองที่จะมีตัวแทนจากทุกองค์กรดังกล่าว เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ผมเขียนบันทึกไว้ที่นี่ครับ 

  • CADL คือ Center of Academic Development for Learning คือ ชื่อศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
  • PLC คือ Professional Learing Community คือ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นเครืองมือหลักในการทำงานของศูนย์ CADL
  • SEE คือ Sufficiency Economy for Education เป็นปรัชญาการทำงาน คือ  "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา" ซึ่งเราจะใช้เป็นหลักใจในการทำงาน
  • LLEN คือ Local Learning Enrichment Network คือ เครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นชื่อ เครือข่ายเป้าหมาย ที่เราจะสร้างขึ้นร่วมกัน ให้สำเร็จ เพื่อก้าวสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้" ที่ทุกคน "เรียนรู้ตลอดชีวิต"

จากประสบการณ์ลงพื้นที่ตลอด 2 ปีที่ผ่าน ผมพบว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ "กระบวนการคิด" ของเรา คือ ความไม่เชื่อมโยง ผมเขียนบทสังเคราะห์เรื่อง 3 เชื่อม ไว้ที่นี่  เพื่อขับเคลื่อน ปศพพ. เพื่อเจาะปัญหานี้โดยตรง กอปรกับงาน SEE ที่พูดถึง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  ทำให้ผมได้โลโก้สัญญาลักษณ์ของ CADL ดังรูป
สังเกตว่า CADL อาจย่อมาจาก Classroom & Activities Development for Life หรือ การพัฒนาห้องเรียนและกิจกรรมเพื่อชีวิต หรือสั้นๆ คือ "เรียนชีวิต" นั่นเองครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LLEN มหาสารคามความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ ท่านผู้รู้ทั้งสองที่ ให้กำลังใจครับ

....ยินดีและเป็นกำลังใจให้ค่ะ