จากการตรวจผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548 ที่ผ่านมา โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป  จะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  และขณะนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตร ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 ต.ค. 49 นี้ คาดว่า ดัชนีที่ 2.1 หลักสูตร เกณฑ์การตัดสินที่ 1 คณะฯ จะมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐนอุดมศึกษาหรือมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ เพิ่มขึ้น อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ******* ไม่ทราบว่าดำเนินการถูกหรือไม่ตามที่ผู้บริหารมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรใช้บล็อก****ขอคำแนะนำด้วยค่ะ***