บันทึกครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ประชุมเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - แบบฟอร์มการบันทึก ให้บันทึกผ่าน www.gotoknow.org โดยสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมา - ให้บันทึกทุกวัน โดยใช้เป็นส่วนประเมินตัดเกรด - ใส่รายละเอีอดทุกเรื่องลงไปในบันทึก หากเป็น Project ให้ใส่รายละเอีอดของ Projectในการสร้างสรรค์งาน - เรื่องการแต่งกาย ต้องสุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่รองเท้าแตะ - บันทึกจะต้องเริ่มในวันนี้ แล้วจะต้องมีอย่างน้อย 65 – 70 บันทึก โดยใส่ชื่อตัวเองแล้ว ตามด้วยตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บันทึก - วันที่ 31 ต.ค. 2549 เข้ามาเอาหนังสือส่งตัว - ในการบันทึกให้ระวัง เรื่องตัวสะกด โดยเฉพาะศัทพ์ภาษาอังกฤษควรให้แน่ใจ - การบันทึกในแต่ละวันจะต้องปริ๊นรวมเล่มหลังฝึกงาน