ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการถอดบทเรียน และการเป็น Note taker ที่ภูแก้ว รีสอร์ท  เพชรบูรณ์  ร่วมทั้งจะได้มีการนำเสนอ บล็อก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย  อยากให้การใช้บล็อกนี้มีประโยชน์ และพัฒนาให้งานของศูนย์ ฯ ก้าวหน้า สมดังวิสัยทัศน์ของศูนย์ ในการที่จะเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม