ใจเป็นใหญ่


1. มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา 
มโนเสฎฺฐา มโนมยา 
มนสา เจ ปทุฎฺฌฐน 
ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ 
จกฺกํว วหโต ปทํ ฯ2ฯ


ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง 
ใจเป็นใหญ่(กว่าสรรพสิ่ง) 
สรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ 
ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจชั่ว 
ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขา 
เหมือนล้อหมุนเต้าตามเท้าโค

Mind foreruns all mental conditions, 
Mind is chief, mind-made are they; 
If one speak or acts with a wicked mind, 
Then suffering follows him 
Even as the wheel the hoof of the ox.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)