เล่าเรื่องระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรียน  เพื่อนครู ผู้บริหาร และครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน

วันอังคารที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ภาคเช้านัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประชุมที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เพราะห้องประชุมสำนักงานเขตถูกจับจองใช้เป็นกิจกรรมอย่างอื่นไปก่อนแล้ว  มีพระคุณเจ้ามาคอยพบตั้งแต่เช้า ทราบฉายาท่านในเวลาต่อมาคือ หลวงพี่โจ หมอขยะ จากอีสาน ท่านมาเชิญชวนให้พวกเราบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  ท่านว่า หมอขยะเป็นการบริหารจัดการขยะขั้นสูง ปัญหาขยะ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน จัดการขยะภายในครัวเรือน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน การกำจัดขยะด้วยน้ำธรรมดา นำกลับมาใช้ใหม่ได้จริง โดยกระบวนการง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อโลกทีน่าอยู่ของเรา เห็นเป็นเรื่องน่าสนใจประกอบกับถึงเวลาประชุมคณะกรรมการเขต จึงนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมแก่คณะกรรมการเสียเลย ฉะนั้น ก่อนการประชุมจึงได้ชมกิจกรรมหมอขยะจากหลวงพี่โจ ท่านเล่าว่าตั้งใจบวชก่อนแต่งงาน แต่เมื่อบวชแล้วก็ศรัทธาในธรรมอยู่มาแล้ว ๑๐ ปี ทิ้งธุรกิจรีสอร์ท ๔๐ กว่าล้านไว้ให้ญาติพี่น้องทำและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เอาเอง  โครงการหมอขยะของท่านเป็นการมองผ่านถุงดำไปสู่การแยกขยะไปจัดหมวดหมู่ให้สำเร็จตั้งแต่ต้น ไม่ต้องหมักต้องดองให้เน่าเหม็น หากชุมชนเข้าใจและเต็มใจทำพร้อมกันขยะก็จะหมดปัญหาไปอย่างง่ายดาย  ฟังในเวลาสั้น ๆ ก็ศรัทธา ตั้งใจจะนิมนต์ท่านมาอีกครั้ง ทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง หรืออาจตามไปดูความสำเร็จของท่านในที่ต่าง ๆ  การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาวันนีื้มีเรื่องพิจารณาไม่มากนัก เช่น อนุมัติให้โรงเรียนวัดป่างิ้ว อบจ.ปทุมธานี เปิดสอนโครงการ EP อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายของโรงเรียน  อนุมัติประกาศส่งเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  วาระของคณะกรรมการครบ ๒ ปีแล้ว แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  เที่ยงกินข้าวที่โรงเรียนจัดไว้ให้ บ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ห้องประชุมเล็ก โยกผู้อบรมออกมาที่ห้องสโมสร มีวาระพิจารณาอนุมัติการย้ายครูสายงานการสอน อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนใหม่ อนุมัติเรียกบรรจุครู  อนุมัติผลการประเมินวิทยะฐานะสุดท้ายก็หารือกันเรื่องสอบบรรจุครูทั้งที่ผ่านมาและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และกำลังจะสอบใหม่ เลิกประชุมลงนามแฟ้มเอกสารที่ห้องสโมสรไปจนเย็น

           

วันพุธที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ขับรถออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้าตรู่ ใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ไปเข้าถนนวิภาวดีรังสิต กลับรถไปโรงแรมรามาการ์เด้น ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีป้ายชื่อให้นั่งเป็นแถว ๆ ตามลำดับอักษรชื่อสำนักงานเขต แยกประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ให้ปนกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็นประธานเปิดการประชุม รมว.ศธ.กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรไทย รัฐบาลซึ่งนำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังใช้การศึกษาเป็นตัวนำในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย และในโอกาสทีไ่ด้มาพบกับ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ จึงขอฝากประเด็นต่างๆ ในการทำงานไว้ดังนี้

- รูปแบบการจัดการศึกษาที่ดี (Best Practices) ในฐานะ ผอ.สพท. ย่อมจะเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง ทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดี แต่ขอให้นำตัวอย่างการจัดการศึกษาที่ดีที่โรงเรียนอื่นสามารถนำไปศึกษา มาปรับใช้ ประยุกต์ใช้ได้ โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูล Best Practices ในเขตของตนมายัง สพฐ. เพื่อจะได้ช่วยกันพิจารณา ศึกษา นำไปเผยแพร่ และขยายผลให้เป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

- การปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 5 เดือนข้างหน้า และจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม เพราะผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นกับนักเรียน คือ สามารถคิดและวิเคราะห์ได้ ศธ.ไม่ต้องการให้นักเรียนเสียเวลาเรียนกับเนื้อหาที่ไม่จำเป็น ท่องจำในเรื่องที่เปล่าประโยชน์ สิ่งที่ต้องการคือ ต้องการให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น มองเห็นเหตุการณ์ สามารถตอบโจทย์ และหาทางออกในโจทย์ต่างๆ ได้ เนื่องจากโลกยุคปัจจุบัน การดำเนินชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว หากเราสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ ไม่ว่าโจทย์จะเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วเด็กก็จะสามารถหาทางออกไปได้ การสร้างความคิด สร้างความสามารถในการวิเคราะห์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ 

- การเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ขอให้มีการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพราะกระบวนการสร้างคนสายอาชีวะ และอุดมศึกษา จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ขึ้นมา กระบวนการใหม่ที่จะเกิดขึ้น สกอ.ต้องทำงานร่วมกับ สพฐ. และ สอศ. ด้วย และในปัจจุบันเรามีผู้เรียนในสายสามัญ 60% และในสายอาชีวะกว่า 30% ศธ.ต้องการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวะเป็น 50% เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งผู้เรียนที่จะป้อนเข้าสู่สายอาชีวะกับสายสามัญ เป็นผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน หากมีนักเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น จำนวนนักเรียนสายสามัญก็จะต้องลดลง หากมองในส่วนของโรงเรียน เมื่อผู้เรียนสายสามัญลดลงเพราะต้องไปเรียนสายอาชีวะ โรงเรียนสายสามัญจะต้องมีแผนรองรับ/จัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องคาดการณ์และวางแผนทั้งในเรื่องโครงสร้างของครู อาคารเรียน ห้องเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขอฝากให้ช่วยกันคิดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การลดจำนวนนักเรียนสายสามัญเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ยกระดับคุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น 

- คุณธรรม จริยธรรม การมีความรู้เพียงอย่างเดียวคงจะไม่ช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขหรือสงบได้ แต่การอยู่ร่วมกันนั้นคนในประเทศจะต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะสังคมในระบอบประชาธิปไตย จะต้องสร้างจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยวิธีการปลูกฝังนั้นจะใช้เพียงการสอนจากหนังสือเรียน จากการเรียนในห้องเรียนคงไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการซึมซับจนติดเป็นนิสัย เป็นวิถีชีวิตประจำวัน จึงขอให้โรงเรียนสร้างระบบการฝึกอบรมในเรื่องเหล่านี้เป็นแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเอง เช่น การฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ บรรยากาศในการเรียนก็ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น ครูไม่ควรพูดอยู่คนเดียว ในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้เด็กคิด โต้แย้ง แสดงเหตุผล เพื่อฝึกให้กล้าแสดงออก กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากกระบวนการปฏิบัติจริงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนขนาดเล็ก   ศธ.มีนโยบายจัดระบบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้าด้วยกัน เพราะนอกจากจะมีนักเรียนจำนวนน้อยแล้ว คุณภาพการศึกษาก็ด้อยไปด้วย ซึ่งรัฐบาลไม่มีความสามารถในการพัฒนาทุกโรงเรียนได้ ในบางประเทศที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา เมื่อมีจำนวนนักเรียนลดลงก็จะปิดโรงเรียนบ่อยครั้ง มีนักเรียนเพียง 200 คนก็ปิดโรงเรียนแล้ว ฉะนั้นการทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่า รัฐบาลไม่มีงบประมาณในการดูแลโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ดีเท่ากันได้ แต่หากรวมโรงเรียนก็จะสามารถร่วมกันพัฒนาให้โรงเรียนดีขึ้นได้ สำหรับรถรับส่งในกรณีที่จะต้องรวมโรงเรียนนั้น สพฐ.ได้จัดงบประมาณสำหรับจัดซื้อรถไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการลงพื้นที่มีหลายโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสานรถเอกชนให้มารับส่งนักเรียน โดยคิดค่าใช้จ่าย 10-15 บาทต่อคน ซึ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะระบบการขนส่งของเอกชนจะคล่องตัวกว่าของรัฐ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และมีราคาที่แน่นอน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรับส่งนักเรียนไปเรียน แต่หากไม่มีเอกชนบริการรถรับส่งในพื้นที่นั้นจริงๆ ก็สามารถใช้บริการรถที่ สพฐ.จัดสรรไว้ได้ หรือหากมีนักเรียนจำนวนไม่มาก และโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจนเกินไป การจัดหาจักรยานมาแจกนักเรียนเพื่อเดินทางไปโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงก็สามารถทำได้เช่นกัน

- การสอบครูผู้ช่วย ขณะนี้คนทั้งประเทศและสื่อมวลชนกำลังจับตามองการจัดสอบครูผู้ช่วยของ ศธ. ว่าจะสามารถจัดระบบการสอบครูผู้ช่วยครั้งใหม่ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เกิดปัญหาขึ้นได้หรือไม่ แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ใช้เหตุการณ์ปกติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่หาก ศธ.สามารถดำเนินการสอบครั้งนี้ได้ดี ก็จะเรียกความน่าเชื่อถือจากสังคมกลับคืนมาได้ เพราะ ศธ.เป็นผู้ให้การศึกษากับลูกหลานของประชาชน จึงต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ ผู้ปกครองคงจะไม่สบายใจ หากได้คนที่ไม่ดีมาเป็นคนสั่งสอนลูกหลานของเขา เพราะคนไม่ดีก็จะสอนในเรื่องไม่ดี และประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดีด้วย ขอให้ ผอ.สพท.ช่วยสอดส่องดูแลให้การสอบมีความโปร่งใสเป็นธรรม หากพบเห็นความไม่ชอบมาพากล ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งมายัง สพฐ. และ รมว.ศธ.เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและยับยั้งการกระทำผิดต่อไป   จากนั้นมีผู้บริหาร สพฐ. และผู้บริหารจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งเช้าและบ่าย  

          

วันพฤหัสบดีที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มอบท่านรองฯ สมบัติ  จันทร์มีชัย ไปประชุม ผอ.เขตที่โรงแรมรามาการ์เด้นแทน เนื่องจากได้นัดประชุมครู ผู้บริหารทั้งเขตไว้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมใหญ่จุคนได้ ๒ พันคนเพียงพอกับจำนวนครูทั้งเขต ประมาณ ๑๗๐๐ คน หลังพิธีเปิดได้เชิญคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา มาบรรยายให้ฟังทั้งเรื่องเด็กเรื่องครู ต่อด้วย ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ่ายนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นายชาญ  พวงเพ็ชร์ได้มาปราศรัยกับคณะครู วิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นายมานิตย์ คณะโต บรรยายเรื่องวินัยของข้าราชการครู  เสียดายครูและผู้บริหารละทิ้งหน้าที่การประชุมไปประมาณ ๑/๓ ของภาคเช้า เป็นสิ่งยืนยันถึงวุฒิภาวะและความรับผิดชอบที่มี เพราะเรื่องทำนองนี้มีประชาชนมาพูดให้ฟังเนือง ๆ ว่าผู้บริหารโรงเรียนไม่อยู่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนไม่โปร่งใส จะไม่เชื่อก็จนใจเพราะบางรายมีหลักฐานแน่นหนา เมื่อหัวส่ายหางก็กระดิก วันนี้นั่งอยู่บนเวทีตลอดรายการ จึงได้เห็นปรากฏการณ์ซึ่งหน้า ไม่ต้องให้ใครมาบอกหรืออธิบายอีก ยังดีใจที่ยังมีคน ๒/๓ ที่เอาใจใส่รับผิดชอบและตระหนักว่าการประชุมวันนี้คือหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งด้วยเหตุเคยชินตามอำเภอใจเหมือน ๑/๓ พอจะวางใจว่าอย่างน้อยผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบอยู่ และครูส่วนใหญ่ก็ยังทำหน้าที่ด้วยจิตสำนึกดีในโรงเรียน  สำหรับส่วนที่เหลือก็ต้องเข้มงวดกวดขันและหามาตรการมาเสริมในคราวต่อไป  เย็นนักข่าวจาก MSS Cable TV นัดหมายขอสัมภาษณ์เรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวไป ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นร้อนเพียงชั่วข้ามคืน เลยนัดหมายให้ไปพบที่โรงเรียนคลองบ้านพร้าวพรุ่งนี้เช้า เพราะจะเปิดอบรมครูที่นั่น

         

วันศุกร์ที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เช้าเดินทางไปโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เพื่อเปิดอบรมครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)  เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส  โปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner-Centered Learning) โปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) นอกจากนี้ การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์ และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ ด้วยเหตุผลดังกล่าว โปรแกรม GSP จึงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหลายรางวัล อาทิเช่น Best Educational Software of All Time จาก Stevens Institute of Technology Survey of Mentor Teachers และ Most Valuable Software for Students จาก National Survey of Mathematics Teachers, USA. มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เข้าใจง่าย  หลังพิธีเปิดนั่งอธิบายถึงแนวทางเลิกโรงเรียนขนาดเล็กให้สื่อมวลชนท้องถิ่นฟัง และพาเขาไปดูโรงเรียนที่กำลังเข้ามาตรการที่ ๑ คือ ไม่แต่งตั้งผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง เพราะมีนักเรียนไม่ถึง ๖๐ คน แต่เขามีผล O-NET อยู่ในลำดับที่ ๑๖ ของเขตจากโรงเรียนที่มีอยู๋ ๑๐๓ โรงเรียน จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเลิกโรงเรียนในขณะนี้ แม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่ผู้รักษาการผู้บริหารโรงเรียนว้ดปทุมทองและครูมาช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และเสียสละของครูโรงเรียนขนาดเล็ก กำลังบันทึกเทปโทรทัศน์ ก็ได้รับโทรศัพท์สั่งการจากเลขาธิการ กพฐ. ให้เดินทางเข้า สพฐ. เพื่อร่วมแถลงข่าวในเวลา ๑๑.๓๐ น. ทางด่วนรถติดไม่มาก จึงทันเวลาเปิดแถลงข่าว เป็นการแถลงสด ๆ แบบไม่ได้เถี้ยมกันมาก่อน ผมเน้นให้สื่อมวลชนทราบว่าเรื่องการตั้ง รวม และเลิกโรงเรียน เป็นเรื่องที่มีระเบียบกำหนดไว้แน่นอน คือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดจากนโยบายตามอำเภอใจของฝ่ายการเมือง ในระเบียบนี้ก็กำหนดขั้นตอนที่ถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ ต้องได้รับฉันทานุมัติจากผู้ปกครองและชุมชน และเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เห็นตรงกัน และให้คำยืนยันว่าเขตพื้นที่การศึกษาเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับทั้งโอกาสและคุณภาพที่เท่าเทียมกัน หากแม้นโรงเรียนเหลือเด็กเพียงคนเดียว แต่ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะจัดโอกาสทางการศึกษาให้ได้ เราก็จะไม่ยุบเลิกโรงเรียน  หลังการแถลงข่าวร่วมกับท่านเลขาธิการ นักข่าวจาก Voice TV  ขอสัมภาษณ์และบันทึกเทปโทรทัศน์ต่ออีกรอบ วันนี้ขะตากรรมชักนำให้เป็นข่าวโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ถามน้อง ๆ นักข่าวว่าทำไมประเด็นนี้จึงร้อนฉ่าขึ้นมาได้ เขาบอกว่า คนส่วนใหญ่คิดว่ารัฐมนตรีเป็นคนริเริ่มการยุบเลิกโรงเรียนซึ่งเป็นสมบัติของชุมชนที่ไม่มีทางเลือก แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลกลับทุ่มเทงบประมาณหนักไปในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นแท็ปเล็ด รถตู้ จึงคิดว่าเป็นวาระซ่อนเร้น เป็นอย่างนั้นไป ข่าวทุจริตครูผู้ช่วยเลยหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ เข้าทำนองเสียอย่างได้อย่าง  กลับมาแวะกินข้าวขาหมูเฮียวัดย่านถนนราชพฤกษ์ประมาณ ๑๔ นาฬิกา กลับเขตจัดการกับแฟ้มเอกสารก่อนกลับที่พัก 

                   


A biology teacher wished to demonstrate to his students the harmful effects of alcohol on living organisms. For his experiment, he showed them a beaker with pond water in which there was a thriving civilization of worms. When he added some alcohol into the beaker the worms doubled-up and died.

"Now," he said,” what do you learn from this?"

An eager student gave his answer.

"Well the answer is obvious," he said " if you drink alcohol, you'll never have worms."

  กำจัด  คงหนู

                                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"

คำสำคัญ (Tags)#เล่าเรื่องเมืองปทุม

หมายเลขบันทึก: 535634, เขียน: 11 May 2013 @ 16:22 (), แก้ไข: 05 Feb 2014 @ 09:02 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

Teacher
IP: xxx.49.251.83
เขียนเมื่อ 

สำหรับประเทศไทยเป็นเพียงวิวาทะเท่านั้นเอง แล้วก็เหมือนเดิม

ประชุมคราวหน้าจัดที่นั่งเป็นกลุ่มเครือข่ายแล้วให้ ผอ.โรงเรียนชูป้ายเรียกครูน้อยเหมือนจัดกรุ๊ปทัวร์คงจะเข้าท่านะคะ