สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดฯ ที่เราต้องรับผิดชอบดูแล จำนวน 159 โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอดอนเจดีย์ โดยปกติที่ตั้งของสำนักงานเขตฯ ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง แต่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เนื่องด้วยข้อจำกัดของสถานที่ เนื่องจากที่ตั้งเดิมที่เคยถูกกำหนดไว้มีสถานที่ไม่พอเพียงในการใช้พื้นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน ใน 6 กลุ่มงาน

      ท่านอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผอ.สพท.สพ.
2 จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการขออนุญาตใช้พื้นที่ของศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ใช้พื้นที่ของศาลากลางจังหวัดได้ 2 ห้อง แยกเป็นห้องละ 3 กลุ่มงาน แรก ๆ บางโรงเรียนชอบที่ท่านผอ.เขตฯ เลือกที่ตั้งอยู่ที่นี่ แต่บางโรงเรียนที่ต้องเดินทางไกล กว่าจะมาถึงศาลากลางจังหวัดเมื่อเทียบกับการไปตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ก็จะไม่ชอบ

      ซึ่งปัญหานี้ ทางฝ่ายบริหารฯ ของเขตฯ ก็เล็งเห็นเป็นสำคัญอยู่แล้ว มีการหารือกันระหว่าง ผอ.เขตฯ กับฝ่ายบริหารฯ เพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเรามองว่า ในพื้นที่สุพรรณบุรีของเรามีจุดเด่นด้านความสะดวกในการใช้ช่องทางการสื่อสาร ทุกโรงเรียนมีโทรศัพท์เข้าถึง ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ จึงน่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แก้ปัญหานี้ได้

      และเป็นความโชคดีที่เขต
2 ของเราที่มีผู้บริหารฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ คือท่านรองฯ ธรรมรงค์  เกรอด รอง ผอ.สพท.สพ.2 ของเรา เมื่อมีผู้นำแล้วจึงต้องเหลียวหาทีมงานภายในเขตพื้นที่ฯ ก็พบว่าเขตฯ โชคดีสองชั้น เนื่องจากมีคุณครูหลายท่านที่มีความสามารถในด้านนี้และมีความพร้อมที่จะบุกลุยในเรื่องนี้

      การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเรากำลังพูดถึงนี้คือการวางระบบ
e-office ของเขตพื้นที่ฯ เพื่อลดปัญหาเรื่องการเดินทางมารับ ส่งหนังสือราชการของทางโรงเรียน ทีมงานบุกลุยทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีปัญหาบ้างในช่วงแรก จึงเป็นลักษณะทำไปปรับไป จนกระทั่งทีมงานคลำมาถูกทางแล้ว e-office จึงเข้าสู่สภาวะเสถียรในที่สุด ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเขตพื้นที่ฯ นั้น สพท.สพ.2 เป็นเขตแรก ๆ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้แก้ปัญหา จนได้รับการยอมรับจากเขตพื้นที่อื่น ๆ พากันมาดูงานเพื่อจะเรียนรู้กันอย่างไม่ขาดสาย  

      ส่วนบรรยากาศในเขต
2 ของเราเองนั้น โรงเรียนต่าง ๆ ก็มีความพึงพอใจที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเขตพื้นที่ฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบนี้ผ่านอินเตอร์เน็ต โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องคู่สายโทรศัพท์ เรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต เรื่องทักษะของบุคลากรที่ใช้งาน ทางทีมงานของเขตฯ ก็จะลงไปช่วยแนะนำการแก้ปัญหาและเป็นพี่เลี้ยงให้ ประคับประคองกันจนโรงเรียนเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง

      ในวันนี้เทคโนโลยีที่เขตของเราใช้อยู่จนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนี้ จะกลับมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาว มาช่วยแก้ปัญหาทางการบริหารงานฯ อีกเรื่องหนึ่งของเขตฯ เรา.....

      ตอนนี้ด้วยนโยบายการเยียวยาบุคลากรระดับผู้บริหารฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการแต่งตั้งให้บุคลากรจำนวนหนึ่งมาดำรงตำแหน่งเป็น รอง ผอ.สพท. ซึ่งเดิมก่อนมาเป็นเขตฯ นั้นบุคคลเหล่านี้เคยอยู่ในตำแหน่ง หัวหน้าการฯ ผู้ช่วยหัวหน้าการฯ  ศึกษาธิการ ผู้ช่วยศึกษาธิการ เป็นต้น และเมื่อกลายเป็นเขตฯ แล้วท่านเหล่านั้นเหมือนถูกลืม ตกอยู่ในสภาพขาดศักดิ์และสิทธิ์ที่เคยได้รับ การเยียวยาครั้งนี้ จึงส่งผลให้
175 เขตพื้นที่การศึกษา มีรอง ผอ.สพท. เขตฯ ละ 10 คน

      การปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างระดับผู้บริหารฯ บนเขตพื้นที่ฯ ในครั้งนี้ ถูกมองว่าหากเขตฯ ใดบริหารจัดการไม่ดี อาจจะนำมาซึ่งความโกลาหลและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคลากรในเขตฯ มิใช่น้อย เนื่องจากเราเคยผ่านประสบการณ์ที่คนเขตฯ ต้องมีการปรับตัว จากที่เคยมีรอง ผอ.สพท.
2 คน เป็น 3 คน เมื่อไม่นานมานี้แล้ว หลายเขตฯ มีปัญหาเรื่องนี้ เนื่องจากการมีผู้บริหารเพิ่มขึ้น ย่อมหมายถึงเรามีชั้นของการผ่านงานเพิ่มขึ้นด้วย หลายเขตฯ เหนื่อยใจต่อการทำงานสักเรื่องหนึ่ง กว่างานชิ้นนั้นจะผ่านการอนุมัติจาก ผอ.สพท. ได้ จะต้องผ่านเส้นทางในการพิจารณาเรื่องในระยะเวลามากขึ้น นั่นหมายถึง การทำงานล่าช้าลง นั่นเอง

      ในครั้งนั้นเขตฯ ของเราบริหารจัดการโดยให้รอง ผอ.สพท.
3 ท่าน กำกับ ติดตาม ดูแล ท่านละ 2 กลุ่มงาน ดังนั้นเมื่อต้องทำงานสักชิ้นหนึ่ง เส้นทางการเดินทางเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อออกจากเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะไปผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน แล้วเสนอไปยังรอง ผอ.สพท. ที่เราสังกัดฯ ท่านอยู่ หากเรื่องใดไม่สำคัญ รองฯ จะลงนามได้เลย แต่ถ้าหากรองฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่ ผอ.สพท. จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ หรือต้องเป็นผู้ลงนามเท่านั้น ก็จะผ่านแฟ้มไปยังท่าน ผอ.เขตฯ

      มารอบนี้ คนเขตฯ ต่างแคลงใจว่า...แล้ว รองฯ ใหม่ รวมกับ รองฯ เก่า เป็น
10 คน จะคุมกลุ่มงานกันอย่างไรหนอ...เพราะเรามีแค่ 6 กลุ่มงานเท่านั้น...สิ่งที่เราหวาด ๆ เราเกรงว่าจะต้องมีรองฯ ถึงสองคนมาดูแลเรา ดูเหมือนเป็นเรื่องดี แต่อาจไม่ดีในบางเรื่อง....

      ความรู้สึกนี้กลับต้องมลายไป เมื่อ ผอ.สพท.สพ.
2 ท่านประกาศในที่ประชุมชัดเจนว่าท่านจะปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเสียใหม่ รองฯ แต่ละคนจะไม่เข้ามาดูแลกลุ่มงานอย่างเกาะติดเหมือนก่อน แต่จะมอบหมายให้รองฯ ดูแลงานตามยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่ฯ เรื่องใดในกลุ่มงานที่ไม่มีความสำคัญมากนัก ท่านมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มรับผิดชอบตัดสินใจแทนท่านได้เลย ส่วนเรื่องที่ต้องมีการผ่านการพิจารณา จะไม่มีการเดินแฟ้มเหมือนแต่ก่อน จะเสนอเรื่องเข้าระบบ e-office และ e-filling (คราวนี้มีทั้งพระเอกและนางเอกเลยค่ะ...) เรียกว่าทุกคนอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ที่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ ก็จะทำงานได้ และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

      เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (
2 ต.ค.49) ดิฉันได้มีโอกาสไปนั่งดูทีมงานซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ระบบ แต่ตัวเองยังงง ๆ อยู่ในบางขั้น ในวันนี้ทั้งวันทางทีมงานจะเชิญเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานเข้าฟังและทดลองระบบเป็นกลุ่ม ๆ ไป...และกำหนดวันดีเดย์เริ่มใช้ระบบนี้ในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค.49 เป็นต้นไป...

      มีความคืบหน้าอย่างไร....จะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ