ภาพการเสวนาเรื่องจริยธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารครั้งที่ ๒ 
การเสวนาเรื่องจริยธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ มูลนิธิ สาธารณสุขแห่งชาติ
 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้ที่เริ่มต้นจุดประกายในการจัดเวที
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ดำเนินการเสวนาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมกับเทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พี่วันฉัตร ผดุงรัตน์ จากเว็บไซต์พันธุ์ทิพย์นำเสนอภาพของ IPv6 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
 
พี่สมา โกมลสิงห์ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพือนำไปสู่การจัดการที่เป็นรูปธรรม
พี่แอน หรือ สุรางคณางค์ วายุภาพ จากเนคเทค กล่าวถึง การบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อสงคม
 
ที่ประชุมนัดเสวนาในครั้งต่อไปเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน การพัฒนาความรู้ในการจัดการและการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙