กลุ่มนิเทศฯ โดย อ. ชลลดา และคณะ จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สำหรับสถานศึกษาพิจารณานำไปจัดหลักสูตร โครงสร้าง และกระบวนการเรียนรู้ ในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

 

เปิดดูที่    http://gotoknow.org/file/wattana44/local+knowledge.pdf