จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีคือ การตั้งคำถาม
ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคมากมายได้แก่
          การตั้งคำถาม ตั้งคำถามอย่างไรให้นักเรียนสนใจและอยากตอบคำถาม

 1. ใช้ลักษณะคำถาม 5W 1H (What Where When Who Why and How)
 2. คำถามเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
 3. คำถามอาจจจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันนั่น ก่อนจะเข้าสู่คำถามที่สอดคล้องกับประเด็นในการเรียนรู้
 4. ครูต้องให้เวลาในการตอบ ต้องรู้จักรอคำตอบนักเรียน ต้องรู้จักให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสริมแรงนักเรียน หรือปรับเปลี่ยนคำถามหากนักเรียนไม่สะดวกในการตอบคำถาม 
 5. การใช้ภาษาต้องกระชับ และชัดเจน
        การใช้คำถามในห้องเรียน  เมื่อคำถามมีลักษณะดีแล้วจะใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมีแนวคิดดังนี้

 1. การถามควรเว้นระยะเวลาให้นักเรียนได้คิด แล้วจึงเรียกชื่อ
 2. ในการเรียกชื่อ กรณีจำชื่อนักเรียนได้ไม่หมด อาจใช้เทคนิคเรียกเลขที่ที่ตรงกับวันที่สอน หรือ เดือน หรือปีพ.ศ. แต่ต้องกระจายให้สม่ำเสมอ
 3. หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามซ้อนคำถาม
 4. กรณีนักเรียนตอบไม่ได้ครูต้องหาวิธีการช่วยนักเรียน เช่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนคำถาม หรือถามให้ชวนคิดสั้นๆ
 5. กรณีคำถามสำคัญควรมีแรงเสริม เช่นให้รางวัล หรือให้คะแนนตามความเหมาะสม
  หากเราชวนนักเรียนให้เกิดเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามได้ จะพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนด้วย