โครงการนราสิกขาลัย รวมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เทิดไท้องค์ราชันย์

                              


                ท่ามกลางสถานะการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเยาวชนนราสิกขาลัยสมานใจเดียวกัน แห่งโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินงานด้วยพลัง เยาวชนจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง  ในโครงการนราสิกขาลัย รวมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เทิดไท้องค์ราชันย์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสแห่งพระชนมายุ ๘๕ พระชันษา ด้วยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ๙ ประเภท ดังนี้ :


                          


          (๑)  กิจกรรมรวมพลังหยดน้ำใจให้ชาวใต้ด้วยรอยยิ้ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ เด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ออกเยี่ยมเยียน จัดกิจกรรรมนันทนาการ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นมิตรที่ดีมีน้ำใจไม่ทอดทิ้งกัน


                         

 

           (๒) กิจกรรรมผู้ป่วยหายไว ด้วยพลังจิตอาสา ด้วยการออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  สร้างความสดชื่นและความสุขทางใจ ลืมความเจ็บป่วยทางกาย และสะท้อนความเอื้ออาทรด้วยน้ำใสใจจริง


                      


           (๓) กิจกรรรมธรรรมะธุรกิจ เป็นการรวมกลุ่มกันหารายได้เสริมนำมาสมทบในโครงการแบ่งปันทางสังคมในกิจกรรรมต่างๆ เช่น การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วมาทำสินค้าจำหน่าย รวมทั้งการออกร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น


                    


      (๔) กิจกรรรมร่วมด้วยช่วยกันสองศาสนา เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์หลากหลายวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยได้รวมแรงกายใจกันพัฒนาวัดและมัสยิดให้มีความสะอาด สวยงามอย่างสม่ำเสมอ


                


   (๕) กิจกรรมสามัคคีร่วมใจพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ด้วยจิตอาสาดูแลรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน อย่างมีความสุข


              


     (๖) กิจกรรมช่วยคนเจ็บ เก็บคนตาย เป็นเครือข่ายจิตอาสาทำกิจกรรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เช่น มอบเงิน และร่วมมือกับสมาคมหน่วยกู้ภัยนรา ๐๑ ช่วยคนเจ็บ เก็บคนตาย

           

              


    (๗) กิจกรรรมขยายผลโครงงานสู่รั้วคุณธรรม เพื่อขยายเครือข่ายคุณธรรรมในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบด้วยโครงงานจิตอาสาที่หลากหลายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ


            


    (๘) กิจกรรมอิ่มบุญอิ่มรัก เพื่อปฎิบัติศาสนพิธี อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและเผยแพร่การทำความดี สู่สังคมอย่างกว้างขวาง


            


    (๙) กิจกรรรมสมานฉันท์ด้วยจิตอาสา เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ที่ร่วมมือกันเป็นทีม เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่หาดนราทัศน์ เป็นต้น


       กิจกรรม เยาวชนจิตอาสา เหล่านี้ คือแบบอย่างอันน่าชื่นชมที่ได้นำเสนอบนเวที "โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔"   ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ ของการเป็นผู้ให้แก่สังคมอย่างมีความสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเธอคือแรงบันดาลใจความเห็น (26)

เขียนเมื่อ 

เยาวชนนราสิกขาลัย....สมานใจเดียวกัน ... มีกิจกรรมในโครงการดีดีนะคะ ....เด็ก & เยาชนได้ทำตนเป็นคน "ต้นแบบที่ดีดีนะึคะ ....ขอบคุณมากค่ะพี่ใหญ่


                    

เขียนเมื่อ 


กิจกรรมดีมาก ๆ จ้ะ พี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

ตามมาเยี่ยมการทำกิจกรรมดีๆค่ะ

เป็นเยาวชนที่น่ารักมากค่ะ

มีจิตอาสาควรค่าการยกย่องค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอส่งแรงใจ ไปรวมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา
สร้างสรรค์สังคม เทิดไท้องค์ราชันย์...
กับน้องๆ เยาวชนในโครงการนราสิกขาลัยด้วยคนครับคุณครูพี่ใหญ่

ขอบพระคุณการสนับสนนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างโลก ด้วยการสร้างเยาวชน
"โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔"  ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษ้ตริย์ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจพี่ใหญ่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมดีดีอีกล่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ทุกกิจกรรมล้วนมีคุณค่า  เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
อนุโมทนาบุญกับทุกฝ่ายค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจค่ะ

-สวัสดีครับป้าใหญ่..

-โครงการดี ๆ มีจิตอาสา แบบนี้ขอให้อีกหนึ่งกำลังใจครับ..

-ขอส่งกำลังใจมาให้กับบันทึกนี้่ครับ..


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะพี่ใหญ่ น้องอ่านกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม

มองเห็นวิสัยทัศน์ของผู้สนับสนุนสร้างโลกที่สดใส และนำความเบิกบานมาให้สังคม

อีกทั้งยังได้ข้อคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กดี ให้ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพของตนเองได้เต็มที่

ชื่นชม และรู้สึกอิ่มเอม เบิกบานไปกับทุกจิตวิญาญาณของความดีของทุกคนค่ะ


เขียนเมื่อ 

เป็นโครงงานที่ดีมากเลยครับ ขอชื่นชมสมาชิกของโครงการทุกๆๆท่านครับ

เป็นโครงการที่ช่วยเยี่ยวยาภาคใต้ได้

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับที่นำมาเผยแพร่

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ใหญ่ที่เคารพครับ

ผมในฐานะคนไทย..รู้สึกห่วงสถานการณ์ทางใต้...พี่น้องชาวใต้

อดดีใจและอดภาวนาบุญกุศลทุกโครงการและกิจกรรมดีๆ เพื่อพี่น้องชาวใต้

และคนทำงานที่นั้น

ขอบพระคุณโครงการดีๆ และพี่่ใหญ่ที่นำมาบอกเล่าถึงความงดงามของคนไทยทุกคนครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณป้าใหญ่ค่ะที่นำกิจกรรมดีๆมาแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่คะ จากบันทึกนี้ของพี่ใหญ่ และบันทึกของน้องดร.ขจิต

 ทำให้เกิดแรงใจและมุ่งความคิดว่า เปิดเทอมนี้เข้าหน้าฝน 

น้องจะไปโรงเรียนเล็กๆที่ยังลำบาก ตั้งใจไปสอนเด็กทำสวนครัว

ปลูกผัก ปลูกความรักสุขภาพค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ

สวัสดีครับ   ขอบคุณในการอาสาทำความดีของทุกคนครับ  ขอเป็นกำลังใจด้วยคนครับ

เห็นแล้วชื่นใจนะคะพี่ใหญ่

สานกันจนเป็นเครือข่ายที่ใหญ่จนใครก็ทำลายไม่ได้ในอนาคต

นานๆทีจะเห็นโครงการดีๆของโรงเรียนค่ะ จากศิษย์เก่านราสิกขาลัยและสตรีนราธิวาส

นึกถึงสมัยเรียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมทุกกิจกรรมสร้างสรรค์และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี มีจิตอาสา ตลอดไปนะคะ  เยี่ยมมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะพี่นงนาท

หายไปนานเลยกลับมารายงานตัวแล้วค่ะ เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะอยากทำกิจกรรมแบบนี้แต่ติดที่งบประมาณค่ะ

แวะมาชี่นชมกิจกรรมดีๆ และขอส่งความสุขปีใหม่ไทยแด่พี่ครับผม

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชม  การทำดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะพี่ใหญ่ :)

เขียนเมื่อ 

                                            "... สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะคะ ..."

                          

ชื่นใจชื่นชมกับ 9 กิจกรรมมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • Dr. S.K.
 • ครูอ้อย แซ่เฮ
 • ยูมิ
 • ตันติราพันธ์
 • Bonnie
 • ภูสุภา
 • หยั่งราก ฝากใบ
 • ธิรัมภา
 • krutoiting
 • หนูรี
 • krutoom
 • อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา
 • ยายธี
 • K.Pually
 • ธรรมทิพย์
 • สมาน เขียว
 • ทิมดาบ
 • Dr. Ple
 • ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
 • กานดาน้ำมันมะพร้าว
 • บุษยมาศ
 • ชลัญธร
 • ถาวร
 • นาย ธนา นนทพุทธ
 • มนัสดา
 • ฤทธิไกร มหาสารคาม
 • ...ปริม ทัดบุปผา...
 • กอหญ้า
 • tuknarak
 • [email protected]_noi
 • Tawandin
 • คุณมะเดื่อ
 • ครูทิพย์
 • EGA
 • สาวน้อยใจดี นู๋ยุ้ยแก้มตุ่ย
 • ไอดิน
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่เยาวชนจิตอาสาของพวกเรา
 • น้องDr.Ple...ในความยากลำบากของพื้นที่ไม่สงบ...น้องๆกลับมีพลังใจในการทำความดีอย่างเต็ม กำลัง..บางคนสูญเสียพ่อ แม่จากการถูกลอบยิง แต่ลูกยังเข้ามาร่วมกับกลุ่มเพื่อนแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมอย่างเต็มที่ค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ...เยาวชนชาวพุทธ-มุสลิมของที่นี่ สามัคคีรักใคร่กันอย่างยิ่ง และร่วมกันรณรงค์ความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องBonnie...น้องๆช่วยกันเล่างานจิตอาสาเหล่านี้อย่างมีความสุข..ช่วยผ่อนคลายความเปึนห่วงต่อผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ลงได้บ้างค่ะ
 • น้องอนุ...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเยาวชนจิตอาสาในโครงการนี้...แม้ดูเป็นโจทย์ปัญหาที่ ยากต่อการขับเคลื่่อนกิจกรรมเพื่่อความสุขของสังคมในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ แต่ด้วยศรัทธาและกำลังใจที่เข้มแข็ง..จึงเกิดเป็นพลังความดีมากมายและต่อ เนื่องค่ะ
 • น้องครูทิพย์...ขอส่งผ่านกำลังใจไปยังเยาวชนคนดีของโครงการนี้นะคะ
 • น้องกอหญ้า...หลากหลายกิจกรรมที่เยาวชนจิตอาสาของเราทำได้ผลจริงจังมากค่ะ
 • น้องครูธรรมทิพย์...ผู้ให้สุขใจ...ผู้รับอิ่มเอม..ผู้รับรู้อนุโมทนานะคะ..ขอบคุณค่ะ..
 • น้อง Tuknarak....ขอส่งผ่านกำลังใจไปยังเยาวชนคนดีของโครงการนี้นะคะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ขอบคุณแทนเยาวชนจิตอาสา สำหรับกำลังใจที่มอบให้..ภาพผลิตภัณท์ของกลุ่มแม่บ้านคนขยันงดงามน่าใช้มากๆค่ะ
 • น้องkrutoiting...ดีใจ มากค่ะที่ได้รับความสุขใจจากกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมของเยาวชนจิตอาสา เช่นนี้...ยังมีโครงการน่าชื่นชมที่กำลังทยอยมาเล่าอีกค่ะ ... ขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับความตั้งใจที่จะไปสอนเด็กทำสวนครัว ปลูกผัก ปลูกความรักสุขภาพ มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุน...ย่อมขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น
 • น้องดร.ขจิต...เสมือนหนึ่งสายฝนอันเย็นบริสุทธิ์แห่งใจการุณย์ของเด็กๆ ที่หลั่งมาชะโลมความทุกข์ร้อนของผู้คนในยามนี้...ขอบคุณ gotoknow ที่มีพื้นที่ "เยาวชนจิตอาสา" สำหรับบอกเล่างานของ CoPs รุ่นเยาว์เพื่อความสุขของสังคมค่ะ
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...ยินดี มากที่เห็นแรงบันดาลใจดีๆในกิจกรรมจิตอาสาของน้องๆชาวใต้เช่นนี้..พวกเขา รักและห่วงใยกันเอง..แบ่งปันน้ำใจตามศรัทธาและความสามารถอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ...เป็นตัวอย่างที่ดีของบริการทางสังคมที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องชลัญธร....ได้ เห็น...ได้ฟัง...ได้พูดคุย..กิจกรรมดีๆเหล่านี้ ที่เด็กๆร่วมกันเล่าอย่างภาคภูมิใจ...เป็นคุณค่าของชีวิตที่สมควรจารึกไว้ และนำมาบอกเล่าต่อๆกันไปค่ะ
 • น้องธนา....เห็นความตั้งใจในการทำความดีของเด็กๆแล้ว...อยากนำมาเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจค่ะ
 • น้องหมอตันติราพันธ์...ดีใจมากค่ะที่เห็นความเข้มแข็งในงานแบ่งปันเพื่อสังคมเหล่านี้ ที่จะเป็นปราการอันมั่นคงปกป้องความแตกสามัคคีของท้องถิ่น ในทุกสถานะการณ์
 • น้องผศ.ทิพยวรรณ...มาแล้วกำลังใจจากรุ่นพี่ มาเชียร์กิจกรรมจิตอาสาของรุ่นน้อง..น่าภาคภูมิใจนะคะ
 • หลานสาวน้อยใจดีฯ...เพราะพื้นฐานดีๆจากปฐมวัย ก่อตัว สร้างใจให้งอกงามด้วยความดีอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องkrutoom...ฝากนำไปเล่าเป็นแบบอย่างให้นักเรียนด้วยนะคะ..เพื่อขยายผลจิตอาสาในหมู่เยาวชนค่ะ
 • น้องครูลักษณ์...ยินดีมากค่ะที่เข้ามาอ่านกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจของเยาวชนเหล่านี้...เงินทุนมาจาก การหารายได้ของเด็กๆจากกิจกรรมข้อ 3 ค่ะ..และหลายกิจกรรมลงแรงกายใจร่วมกัน ไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะ.
 • น้องDr.Pop...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเด็กๆที่สร้างสรรค์ความดีงามแก่สังคม..ขอบคุณสำหรับ ความปรารถนาดีในเทศกาลสงกรานต์..ขอให้น้องDr.Pop และครอบครัวประสบความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะ
 • น้องอ.ยูมิ....เยาวชนจิตอาสาของเรา ช่วยกันขับเคลื่อนงานแบ่งปันให้สังคมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องค่ะ
 • น้องหนูรี...สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้น้องและครอบครัวประสบความสุขตามที่ปรารถนาทุกประการค่ะ
 • น้องK.Pually..เย็นฉ่ำกับภาพรื่นเริงในช่วงสงกรานต์ ขอให้น้องและครอบครัวสุขสมหวังมากๆค่ะ
 • น้องกานดา...ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจแบ่งปันแก่สังคมของน้องๆแล้ว..เห็นความหวังดีๆที่เป็นรากฐานของแผ่นดินค่ะ

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/532124