ความเสี่ยง (Risk)


ความเสี่ยง คือโอกาสที่จะเกิดปัญหา และเกิด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา

                                     

            ในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนตำบลท่าช้าง ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลบ้านลาด โดยการคัดกลองสุขภาพของประชาชนและจากระบบสารสนเทศ ....สามารแยกประชาชนในตำบลออกไป 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 


1. กลุ่มปกติ/สุขภาพดี (Normal groups) ต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นโดย การเล่นกีฬา ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี "3อ & 2ส"


2. กลุ่มเสี่ยง (

Risk groups) ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อปรับสถานะสุขภาพให้กลับไปสู่กลุ่มปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพได้โดยแยกออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้

                2.1 กลุ่มเสี่ยง....ที่มีภาวะอ้วน 

                2.2 กลุ่มเสี่ยง ... ที่มีบิดามารดา พี่น้อง ญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน

                2.3 กลุ่มเสี่ยง...ประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง

                2.4 กลุ่มเสี่ยง....จากการสูบบุหรี่ ยาเส้นพื้นเมือง สูบบุหรี่ใบจาก

                2.5 กลุ่มเสี่ยง....อุบัติเหตุการจราจร 

                2.6 กลุ่มเสี่ยง .... ดื่มสุรา .... เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .... สุราพื้นบ้าน

                2.7 กลุ่มเสี่ยง....จากภาวะ “ผอมและซีด”

                 2.8 กลุ่มเสี่ยง....จาก “โรคไข้เลือดออก”

                2.9 กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “มะเร็งปากมดลูก”

               2.10กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “มะเร็งเต้านม” 

               2.11 กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “ไข้หวัดนก”

              2.12 กลุ่มปัญหา.... “อนามัยช่องปาก”


                 


  


           3. กลุ่มผู้พิการ (Disabled) และ ผู้สูงอายุ (Elderly)  ต้องได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพ และได้รับโอกาสทางสังคม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ เพื่อปรับพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้านต่างๆ ของประชาชน คือสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง (Health Risk Behavior) ของประชาชน แต่ละบุคคลจะเป็นดัชนีวัดสถานะสุขภาพ (Health status indicators) ของประชาชนในชุมชนโดย ทีมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลบ้านลาด ได้จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชนโดยการร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาครัฐบาล ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ


         


            4. กลุ่มป่วย (Patient groups) ต้องได้รับบริการรักษาพยาบาลและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเช่น โรคเบาหวานต้องลดภาวะแทรกซ้อนที่ใน 4 ต. คือ ตา ไต เท้า (ตีน) และตับ (ตับอักเสบจากโรค)


                   

              

 

                      


         ผู้เขียนขอสรุปและยกตัวอย่างว่า .... ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์ ...จะเกิดปัญหาและเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา ...เช่น ความเสี่ยงของการเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่กำลังเรียนหนังสือ....จะมีปัญหาตามมาคือ....การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น....มักเป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม...การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Unwanted pregnancy)  ... ส่วนมากไม่ได้รับการดูแลครรภ์ที่เหมาะสม หรือไม่มาฝากครรภ์...ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งต่อทารกและหญิงตั้งครรภ์เอง....                   ดังนั้นจึงจำเป็น...ต้องป้องกันและหาทางแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว สถานศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ..... ดังนั้น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการเช่น โรงแรม .... จึงควรร่วมมือกัน ... "ป้องกันความเสี่ยง" ...ต่างๆ ไม่ให้เกิดหรือลดความเสี่ยงและช่วยเหลือพวกเขา นะคะ .... และกรมอนามัยได้กำหนด

         นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557)

     - ยุทธศาสตร์...การเสริมสร้างครอบครัวใหม่และเด็กรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

    - ยุทธศาสตร์...ส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม

    - ยุทธศาสตร์...การพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

    - ยุทธศาสตร์...การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศแบบบูรณาการ

    - ยุทธศาสตร์ ... การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ เกี่ยวกับงานอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ

    - ยุทธศาสตร์....การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ


        

           ฃหมายเลขบันทึก: 532123เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2013 07:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 เมษายน 2013 08:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (15)

-สวัสดีครับพี่หมอ..

-วันนี้ออกพื้นที่ไป..ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2 ราย/กำลังศึกษาด้วยครับ

-เป็นลูกของเกษตรกรน่ะครับ..

-ปัญหานี้เริ่มมีมากขึ้น บ่อยครั้งที่เกิดการตั้งครรภ์แล้วผลตามมาก็คือหลังจากนั้นไม่นานก็มีการหย่าร้างกันไป

-ความเสี่ยง แบบนี้คงต้องหาทางทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและคนรอบข้าง มาก ๆ 

-สะท้อนถึงปัญหาสังคมที่กำลังตามมาในชุมชนอย่างมากทีเดียวครับพี่หมอ..

-ขอบคุณครับ

ขอบคุณความห่วงใยดีๆที่มีต่อชุมชนเช่นนี้...เป็นโอกาสให้ได้สำรวจความเสี่ยง...เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ...ขอบคุณมากค่ะ...

ตามมาให้กำลังใจในการทำงานอีกคนค่ะ

มาให้กำลังใจคุณหมอค่ะ

สวัสดีค่ะพี่

  • เป็นกำลังใจให้นะคะ

กลุ่มที่ 12 อนามัยช่องปาก ทางแห่งเชื้อโรค ดูเหมือนนักสร้างสุข จัดอันดับอยู่ท้ายเสมอ


สวัสดีคะ

ตามมาให้กำลังใจในการทำงานอีกคนนะค่ะ 

เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะค่ะว่าทุกวันนีีโรคภัยไข้เจ็บมีมากขึ้น อาจเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เราที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภค ด้านการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไปด้วย         ก็เป็นอย่างที่เขาว่าไว้ว่า สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง ^_^ถ้าจะถามว่าพื้นที่ในอำเภอบ้านลาด มีหลักประกันอะไรที่จะทำให้เด็กไม่ท้องก่อนวัยอันควร พี่เปิ้ลจะGuaranteeอย่างไรครับ

คงต้องติดตามความก้าวหน้าทางด้านสาธารณาสุข เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างมาก อาจจะทำให้เกิด โรคอุบัติซ้ำ กับโรคอุบัติใหม่ อีกหลาย ๆ โรค การให้ความรู้กับประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข

  • เข้ามาอ่านแบบเสี่ยงๆ ...ยังจำกันได้นะครับคุณหมอ  
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ

สวัสดีครับ    เพิ่งจะเข้าระบบได้ครับ  ก็เลยเข้าเยี่ยมอ่าน   สาระดี ๆ ทั้งนั้นครับ   

มีความเสี่ยงหลายประเด็นเลยครับ  ขอบคุณพี่เปิ้นมากครับ

กลุ่มเสี่ยงกลุ่มย่อยมีมากเลยนะครับ

2.1 กลุ่มเสี่ยง....ที่มีภาวะอ้วน 

               2.2 กลุ่มเสี่ยง ... ที่มีบิดามารดา พี่น้อง ญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน

               2.3 กลุ่มเสี่ยง...ประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง

               2.4 กลุ่มเสี่ยง....จากการสูบบุหรี่ ยาเส้นพื้นเมือง สูบบุหรี่ใบจาก

                2.5 กลุ่มเสี่ยง....อุบัติเหตุการจราจร 

               2.6 กลุ่มเสี่ยง .... ดื่มสุรา .... เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .... สุราพื้นบ้าน

                2.7 กลุ่มเสี่ยง....จากภาวะ “ผอมและซีด”

                 2.8 กลุ่มเสี่ยง....จาก “โรคไข้เลือดออก”

               2.9 กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “มะเร็งปากมดลูก”

               2.10กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “มะเร็งเต้านม” 

              2.11 กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “ไข้หวัดนก”

             2.12 กลุ่มปัญหา.... “อนามัยช่องปาก”


สวัสดีคะคุณหมอ

       ดิฉันตามมาอ่านกลุ่มเสี่ยง  แต่ดิฉันจะได้ดูแลตัวเองเพิ่มมากเป็น  ๒  เท่า  ขอบคุณนะคะ

-สวัสดีครับพี่หมอ..

-วันนี้ส่งท้ายกับกล้วยไข่จาก"มอกล้วยไข่"ครับ..

-สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับขอส่งความสุขแด่พี่เปิ้นในปีใหม่ไทยนี้ครับผม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี