สัญญาใจไฟปรารถนา

 วันสุดท้ายของการจัดอบรมผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๔๐ กรมสรรพากร ปิดท้ายด้วยการนำเสนอ สัญญาใจไฟปรารถนา  หรือ Passion Plan

 ประเด็นที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่ตนเอง คือ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างความเป็นญาติในองค์กร มีการทักทายกันด้วยการไหว้ มีพี่มีน้อง พัฒนาที่ตัวเองก่อน เปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่น

ภาพที่ ๑ ตัวแทนรุ่นกำลัง รายงาน"สัญญาใจ ไฟปรารถนา" เปลี่ยนแปลงที่ตนเองด้วยการสร้าง ค่านิยม และ วัฒนธรรม ด้วยการไหว้ ทักทาย เป็นพี่เป็นน้องในชาวกรมสรรพากร

ภาพที่ ๒ ทีมงานคุณอำนวยระดับต้น ของกรมสรรพากร กำลังฟังเพื่อนรายงาน สัญญาใจไฟปรารถนา

ภาพที่ ๓ ซ้ายสุด รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี ท่าน ช.นันท์ เพ็ชรไพศิษฐ์ ที่ปรึกษาระบบประสิทธิภาพ กรมสรรพากร และ ท่านสิทธิชัย วัชรพินธุ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมสรรพากรกำลังฟัง Passion Plan ที่ทีมงานคุณอำนวยระดับต้น กรมสรรพากร นำเสนอ การปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลง "โดยสร้างค่านิยม ของความเป็นพี่เป็นน้อง"

ภาพที่ ๔ ท่านทีปรึกษาระบบประสิทธิภาพ กำลังเล่าให้ฟังแนวทางการพัฒนาข้าราชการของกรมสรรพากร

ภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมสรรพากร บรรยายพิเศษ ผู้บริหารระดับต้น จะต้องเน้นที่ "การบริหารการเปลี่ยนแปลง"

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง การสร้างเครือข่าย เครือข่ายที่สำคัญ คือ มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่แข็งแรงด้านวิชาการ ที่จะพัฒนาร่วมกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งหนึ่งที่มีความแข็งแรง เนื่องจากทางกรมสรรพากรได้ให้ความไว้วางใจในการจัดสัมมนา ผู้บริหารระดับต้น ถึง ๔ รุ่น ผู้บริหารระดับกลาง ๒ รุ่น และ หลักสูตรพิเศษเรื่อง ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ อีก ๔ รุ่น

 ประเด็นที่สำคัญ ของผู้บริหารระดับต้น คือ การแปลงสัญญานของนโยบายไปสู่การปฎิบัติ และ ต้องแปลงสัญญานให้ถูกต้องอีกด้วย

JJ