matriarch

N. หัวหน้าครอบครัวหรือชนเผ่าซึ่งเป็นหญิง ,       N. ผู้เฒ่าซึ่งปกครอง     ครอบครัวหรือชนเผ่า ,     N. ผู้เฒ่าหญิงที่ควรแก่  การเคารพ , ปูชนียบุคคล

คำเหมือน : dowager; ruler,ancestress; precursor,

คำตรงกันข้าม :

matriarch

slay

VT. ฆ่าทารุณ , สังหารโหด, สังหารหมู่            VT. ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้หลงใหลมาก, ทำให้ตกตะลึงมาก

คำเหมือน : assassinate; murder; slaughter,

คำตรงกันข้าม :

slay

Family reeling from matriarch's brutal slaying

ครอบครัวสั่นคลอนจากการสั่งหารโหดผู้เฒ่าหญิงเสาหลักของครอบครัว