เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549 .ดร.จีระได้รับเกียรติจากโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ให้ไปบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง HRD กับ Innovation (นวัตกรรม) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนประถม มัธยม และเอกชน ในชุมชนใกล้เคียง และนักเรียนหลักสูตรธุรกิจอุตสาหกรรม รวมกว่า 40 รวม ในโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของโรงเรียน.ดร.จีระได้พูดถึงนวัตกรรมว่า มี 3 เรื่อง 1.      ต้องมี Ideas ใหม่ ๆ 2.      เมื่อมี Ideas แล้ว ต้องมี action plan นำไปสู่การปฎิบัติ 3.      เอาชนะอุปสรรค ต้องทำให้สำเร็จและได้พูดถึงอุปสรรคที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องนวัตกรรมคือ 3 C ประกอบด้วยC ที่ 1 คือ มักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ChangeC ที่ 2 คือ ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า Customer ซึ่งลูกค้าของโรงเรียนคือ ครู อาจารย์  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้นC ที่ 3 คือ ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะสั่งการ Command and control ไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่น

3 C จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อนวัตกรรม

       จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องนวัตกรรมครับ