CBL กับ CBT คงเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competencies) ฉันเองก็ไม่ได้แตกฉานอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นแค่ผู้เข้าอบรม ที่ความคาดหวังของผู้จัดที่คาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมคงได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อย

ซึ่งผู้จัดก็ไม่ผิดหวังเลย เพราะภายหลังการอบรม มีคำถามประเมินความรู้ว่า CBL กับ CBT ต่างกันอย่างไร

CBL -Competency based Learning เป็นการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนสมรรถนะหลักในระยะยาว

CBT -Competency based Trining เป็นการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถโดยเร็ว เพื่อให้มีสมรรถนะในปฏิบัติงานที่รับมอบหมายได้

คำตอบอาจจะไม่เป๊ะ...และคิดว่าหากวิทยากรมาอ่านเจอ ก็คงไม่เอาคงแนนคืนหรอกนะ   ^---^