ชื่อเรื่อง  การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้จัดทำ  นายณัฐนนท์ บุญเกิด  เลขที่ ๒๑  

              นายธีรพงศ์ จันทร์เพ็ญ  เลขที่ ๓๐

              นายศิวกร วงษ์คำ  เลขที่ ๓๒  

              นายสุพล เซี่ยงหลิว  เลขที่ ๓๓

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

ครูที่ปรึกษา  ครูอภินันท์  สีสันต์

โรงเรียน   ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา   ๒๕๕๕

บทคัดย่อ

             การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 สาระเพิ่มเติมหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดทำขึ้นจากการศึกษา   ค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของแต่ละกลุ่ม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒) เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ๑) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒) เอกสาร หนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ) แบบบันทึกข้อมูล ๔) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

             จากการศึกษาพบ ว่า ๑) ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือประวัติความเป็นมาอินโดนีเซียเคยถูกประเทศฮอลันดาในอดีตหรือฮอลแลนด์ในปัจจุบันยึดครอง จนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดสงครามระหว่างคนอินโดนีเซียและฮอลันดา สหประชาชาติเข้ามาระงับข้อพิพาทและอินโดนีเซียได้เอกราช           ปี พ.ศ.๒๔๙๒ ภูมิศาสตร์ อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะมากมายกว้างใหญ่ไพศาล มีภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ การศึกษา การรู้หนังสืออยู่ในระดับต่ำ ประชากรจำนวน ๒๔๓ ล้านคน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำการเกษตร การประมง ไม่ค่อยสนใจศึกษาในระดับสูง การเมืองการปกครอง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ของประเทศและรัฐบาล สังคมและวัฒนธรรม มีหลากหลายชนเผ่า หลากหลายภาษา การแต่งกายจะบอกได้ว่ามาจากชนเผ่าใด ชาวอินโดนีเซียยึดหลักโกตองโรยองคือการพึ่งพาอาศัยกัน สังคมอบอุ่น
๒) จากข้อมูลเบื้องต้นทั้ง ๕ ประเด็น คือ ประวัติความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ ระบบการศึกษา การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม พบว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้มีภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง การศึกษาของประชากรที่ยังมีอัตราการไม่รู้หนังสือจำนวนมาก การเมืองการปกครองที่แม้จะเป็นระบบประชาธิปไตยแต่พบว่ามีการคอรัปชั่นในระดับต้นๆ ส่งผลในทางไม่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพัฒนาไปได้ช้ามาก ๓) บุคคลทั่วไปร้อยละ ๘๘.๙๐เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี สอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้