ความเห็น 2782743

การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นางสาว นิชากร ก๋งพิ้ว ม.4/4 เลขที่39
IP: xxx.52.200.86
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน คิดว่าประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากเพราะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  จึงทำให้มีการส่งออกมาก และเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก