ความเห็น 2783239

การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นางสาวจุฑามาศ เกิดคล้าย ม.4/9 เลขที่ 25
IP: xxx.52.177.162
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์ 

สรุปเรื่อง การศึกษาการพัฒนาเศรษกิจของประเทศอินโดนีเซีย

ดิฉันได้ศึกษาและดูจากรายละเอียดข้างต้น ดิฉันมีความคิดเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้า หรือ ท่าเรือใหญ่ จุดด้อยคือ ระบบการศึกษา ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรเป็นจำนวนมากแต่ประชากรส่วนใหญ่ยากจนจึงทำให้การรู้หนังสือของประเทศอินโดนีเซียอยู่ในระดับที่ต่ำ หรือ ค่อนข้างไม่ดี