ขอความช่วยเหลือ การบ้านรายวิชา พย. 691 โครงการใช้ผลงานวิจัย

การให้สุขศึกษาเพื่อการปฏิบัติตนควบคุมภาวะความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
 • โครงงานใช้ผลงานวิจัย ต้องนำเสนอวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วครับ มีหัวข้อที่ต้องทำและนำเสนอทั้งหมดดังนี้
 • 1.  ชื่อเรื่อง
  2.  รูปแบบของการนำผลการวิจัยไปใช้
  3.  วัตถุประสงค์
  4.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (การระบุปัญหา, ทำปัญหาให้ชัดเจน)
  5.  คำนิยามศัพท์
  6.  การสืบค้นงานวิจัย 
                
  6.1  คำสำคัญที่ใช้
                  6.2  แหล่งข้อมูลที่ใช้
                  6.3  สรุปงานวิจัยที่ใช้
  7. วิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัย
  8.  การสร้างแนวปฏิบัติจากงานวิจัย
  8.1 เรื่อง
  8.2 วัตถุประสงค์
  8.3 ความหมาย / นิยาม
  8.4 ลักษณะกลุ่มประชากรที่จะใช้
  8.5 ที่มาของงานวิจัยและหลักฐาน
   8.6 แนวทางการปฏิบัติ
 • คืนนี้ขอทำแค่หัวข้อ 1-3 ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ไหวแล้ว ปวดหัว ที่สำคัญยังหางานวิจัยเป็นภาษอังกฤษที่เกี่ยวกับโปแกรมการสอนสุขศึกษาที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ยังไม่ได้ไปสืบค้นเลยครับ พรุ่งนี้คงค้นหาทั้งวันแน่เลย ถ้าใครเจองานวิจัยแบบนี้ช่วยส่งให้ผมด้วยนะครับ จะขอขอบคุณมากๆ ส่งมาที่ [email protected]   มาดูโครงการที่ผมคิดไว้กันเลยนะครับดังนี้
                           โครงงานใช้ผลงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบการให้สุขศึกษาเพื่อการปฏิบัติตนควบคุมภาวะความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

รูปแบบของการนำผลการวิจัยไปใช้
 
ใช้ Model ของ Stetler Model of Reasearch Utilizasion to facilitate evidence – based practice( Adapted from Stetler, C.B.1994)

Phase 1. ขั้นเตรียมการ (Preparation)
  ศึกษาและค้นคว้าสถิติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์
ศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน ได้แก่
 แพทย์และ พยาบาลประจำหน่วยงาน
จากประสบการณ์การทำงานที่พบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
สืบค้นงานจากงานวิจัยและวารสารที่เกี่ยวข้อง

Phase  2. ขั้นวิเคราะห์ตรวจสอบ (Validation)
ค้นคว้างานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประเมินและวิเคราะห์งานวิจัยที่คัดเลือก ความน่าเชื่อถือที่จะนำลงสู่การปฏิบัติ จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยในภาพรวม ความเป็นไปได้ในการนำลงสู่การปฏิบัติ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Phase 3 ขั้นประเมินเปรียบเทียบ (Comparative  Evaluation)
  การสังเคราะห์ผลงานวิจัย และประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติ มีหลักเกณฑ์ 4 ข้อ
1.  ความเหมาะสมของผู้ป่วย/หน่วยงาน
2.  ความเป็นไปได้ (พิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัยที่มีต่อผู้ป่วยและบุคลากร)
3.  การปฏิบัติที่เป็นอยู่ (พิจารณาความสอดคล้องของแนวคิดในการศึกษากับแนวคิดในการปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจะเกิดประสิทธิผลอย่างไร)
4.  ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน หลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาใช้ ต้องมีการยืนยันจากงานวิจัยอื่นๆ

Phase 4 ขั้นตัดสินใจ (Decision making)
  เป็นการตัดสินใจว่าจะใช้ผลงานวิจัยนั้นหรือไม่ พิจารณาร่วมกันระหว่าง วัตถุประสงค์ เกณฑ์การเปรียบเทียบ และสถานการณ์


Phase 5 ขั้นถ่ายทอด/ดำเนินการ (Translation/Application)
  เขียนรายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจน ลงมือดำเนินการ พัฒนาแนวปฏิบัติ


Phase 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation)
  ประเมินผลการดำเนินการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวทางในการให้สุขศึกษาผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน ควบคุมความดันในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับพร้อมแนวทางการประเมิน


ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต
 •  พยาบาลมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการให้สุขศึกษาผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในการควบคุมความดัน


แนวทางการประเมิน

 • ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฏิบัติตน การควบคุมความดันโลหิตในเรื่อง การลดน้ำหนัก การรับประทานอาหาร จำกัดแกลือในอาหาร การออกกำลังกาย การมาตรวจตามนัด ลดปัจจัยเสี่ยงเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (การระบุปัญหา , ทำปัญหาให้ชัดเจน)  ยังคิดไม่ออก

 คำนิยามศัพท์
            ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-75 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
               ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง ผู้ที่มีระดับความดันในเส้นเลือดสูงกว่าคนทั่วไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ มีระดับความดันโลหิตก่อนการวินิจฉัยตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปและมารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะช้าง               
              การให้สุขศึกษา
หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาหตุของผู้สูงอายุ

 การสืบค้นงานวิจัย               

แนวทางการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการสืบค้น
1.       เพื่อค้นหางานวิจัยทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้สุขศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
2.       เพื่อค้นหาโปรแกรมการให้สุขศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ

คำสำคัญที่ใช้
-          Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง
-          Essential Hypertension, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
-          High Blood Pressure
-          High Blood Pressure and Health Education Program
-          Hypertension  and Health Education Program
-          Prevent Hypertension and Education Program

 

คืนนี้ผมคิดได้เท่านี้ครับเพราะว่าง่วงนอนมากแล้วพรุ่งนี้จะนำสิ่งที่คิดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ช่วยแก้ไขหรือเพิ่มเติมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#พย.691#โครงการใช้ผลงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 52049, เขียน: 27 Sep 2006 @ 02:24 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณจ๊อด  ขนาดคิดไม่ออกยังได้ข้อความออกมาฝากครูอ้อยตั้งเยอะ  เท่านี้ก็คือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วค่ะ  สุภาษิตจีนเขาบอกว่า  ก้าวแรกที่ดีในการเดินทางหมื่นลี้ค่ะ  โชคดีนะคะ
 • ขอบคุณสิริพร กุ่ยกระโทก  มากครับ คืนนี้ทำต่อครับแล้วจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ
 • ช่วยคอมเม้น แก้ไข วิจารณ์ผมด้วยนะครับ
เขียนเมื่อ 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ  คุณจ๊อด   ได้เลยค่ะเรื่องอ่านแล้วติชม  ครูอ้อยถนัดมาก  แต่งานของตัวเองยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะ  ต้องรอให้ตกผลึกก่อนค่ะ 
ใหม่
IP: xxx.19.67.243
เขียนเมื่อ 

คุณทำงานวิจัยเรื่องนี้หรือค่ะ อยากปรึกษาเพราะตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ความดันในกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับรูปแบบการให้สุขศึกษาและพัฒนาคู่มือการดูแลตนเองเบื้องต้นเรื่องความดันโลหิตสูงมีข้อมูลอไรบ้างที่สามารถช่วยได้ขอส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ

เนยค่ะ
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

อยากได้สถิติของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2550-2552 ค่ะ

ช่วยหน่อยนะคะ

ต้องการด่วนที่สุดค่ะ

ขอบคุณค่ะ