การนำเสนอกรณีตัวอย่าง ปันความรู้สู่ทีม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ ของบุคลากรสายสนับสนุน  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่  5  กันยายน  254 9   กรีนแลค  รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่   โดย นางสาวสมพร  พวงประทุม    เจ้าหน้าที่บุคคล 6 นางชินานารถ  ศรีจันทร์ดร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

http://gotoknow.org/file/sompornp/presentation+KM.doc