รายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ ผู้บริหาร ประจำสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ ผู้บริหาร ประจำสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


สถานที่ติดต่อ ปัจจุบันสถานที่ทำงานอยู่ที่ 

ตึกกรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

โทร 025904380, 025904386-7

โทรสาร 025904388

E-mail : media.envocc@gmail.com

Website : www.envocc.org


ทำเนียบผู้บริหาร


1.  ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์   ผู้อำนวยการ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

2.  นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์        ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

3.  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์                 รองผู้อำนวยการ  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

4.  นางสายใจ พินิจเวชการ              รองผู้อำนวยการ

5.  ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ             ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

6.  นางศิริลักษณ์ สิมะพรชัย            ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

7.  นพ.ปิยะ แซ่จัง                          ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

8.  นางภัคนี สิริปูชกะ                      หัวหนัากลุ่มยุทธศาสตร์

9.  นางเสาวดี ลีฬหะบำรุง               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

10.  นางคนึงนิจ นิชานนท์               หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย

11.  นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์                หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย

12.  นางสุธิดา อุทะพันธุ์                 หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13.  ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง           หัวหน้ากลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

14.  นางสาวศิริพร สิงห์ทอง            ผอ.ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

15.  นางสาวกนกกุล อายุเจริญ        ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ

16.  ดร.นลินี ศรีพวง                       ผอ.ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพ อาชีวเวชศาสตร์ ความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ OHSEM & Managementความเห็น (0)