***** เคยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยเน้นการคัดลายมือ วันนี้ได้อ่าน วารสารการศึกษาไทย มีอาจารย์และผู้รู้หลายๆ ท่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ ขอสรุป ปัญหาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการคัดลายมือ ของท่าน ดร.วัฒนะ บุญจับ ดังนี้

1. เขียนตัวอักษรไม่ชัดเจน

2. วางเครื่องหมายและสระผิดที่

3. เขียนตัวอักษรเล่นหาง

4. เขียนลายมือไม่สม่ำเสมอ

5. ช่องไฟกว้างหรือแคบเกินไป

6. ขูดลบ ขีดฆ่า

7. เขียนตก-เติม ไม่ครบความ

8. เขียนผิดลักษณะการเขียนอักษรไทย

และประเด็นอื่นๆ ที่มากมาย  เห็นด้วยค่ะท่าน ผู้เขียนเองยังต้องกลับมาฝึกคัดลายมือ เพราะนับวันยิ่งจะได้เขียนน้อยลง (ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น) ผู้เขียนจึงใช้วิธีการบันทึกส่วนตัวทุกวัน พร้อมกับบันทึกรับจ่ายรายวัน เพื่อฝึกลายมืออีกทางหนึ่งค่ะ ท่านใดสนใจก็ลองนำไปใช้ได้นะคะ นอกจากจะได้ลายมือสวยๆ แล้ว ยังได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ด้วยการใช้จ่ายอย่างพอเพียงค่ะ happy ba ค่ะ