ปีนี้โรงเรียนวัดขี้เหล็กได้พานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีที่ค่ายแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทุกปีที่ผ่านมาจะเป็นการเข้าค่ายที่แยกระดับชั้นเพราะกิจกรรมการฝึกต่างกัน ปีนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้อนุญาติให้ลูกเสือ- เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายรวมกับรุ่นพี่ชั้นมัธยมได้ เหตุผลหนึ่งก็คือนักเรียนชายชั้นป.5-6จำนวน 20 คน มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนๆ หลังจากที่ครูหากิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนสนใจเช่นเล่นกีฬา เต้นบีบอย และร้องเพลงเพื่อเตรียมแข่งขัน ฯลฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิชาลูกเสือ- เนตรนารีก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ แม้ว่าที่โรงเรียนจะแยกกันทำกิจกรรมแต่เมื่อใกล้ถึงวันเข้าค่ายครูก็ให้นักเรียนใช้กิจกรรมเดียวกัน เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาเข้าค่ายนอกสถานที่จริงๆนักเรียนชั้นประถมจะปรับตัวได้  และยังมีรุ่นพี่ช่วยดูแลให้คำแนะนำน้องประถมด้วย
 

 1.                                                                              

  ค่ายแทนคุณ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16พฤษภาคม พ.ศ. 2552 พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,686 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า โดยชุมชนบ้านโปง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมี อ.ทรงศักดิ์ ภู่น้อย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศและได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ กิจกรรม โดย รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริง


 1.                      
 2.  เช้าวันที่ 9 มกราคม รถออกจากโรงเรียนถึงจุดนัดหมายมีครูฝึกจากค่ายแทนคุณมารอรับนักเรียน เ พื่อเริ่มกิจกรรมแรกเดินทางไกล

                                

           

                                                     


 1.       ลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมเดินทางไกลเข้มแข็งไม่แพ้รุ่นพี่ 
 2. ผ่านหมู่บ้าน ขึ้นเขาลงห้วยและป่าเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตรจนเหนื่อยไปตามๆกัน

  
 1.             


 1. อาจารย์สวัสดิ์ ดนุพงค์สิริ  กล่าวรายงานการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียนวัดขี้เหล็ก

 2.       ผอ.ศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้เหล็กกล่าวเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี
 3.                  


 4.                                 

 5.                                       6. ลูกเสือ-เนตรนารี ดรงเรียนวัดขี้เหล็กเล่นฐานเช้านี้เด็กน้อยเดินป่า — กับเสือใหญ่ ณ.ทุ่งกว้าง และ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  

    
 1.                           สนุกสนานกับการแสดงรอบกองไฟ                    


               ดีใจทีผลการประมินนักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                                           พี่ช่วยขนกระเป๋ากลับบ้านอย่างปลอดภัย