อาจารย์ผู้สอนได้พูดถึงตัวอย่างการเขียนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์   พอดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ KM

ฟังรุ่นพี่ส่งหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง  การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เป็นกรรมการการจัดการความรู้ที่โรงเรียน  ทำหน้าที่ คุณอำนวยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มีความสนใจ  และได้รับเชิญให้เขียนบทความประยุกต์การใช้ KM ในโรงเรียนประถมศึกษา

อ่าน พูด ฟัง ถาม  และเขียน  ผ่านทุกกระบวนการและทักษะการเรียนรู้แล้ว

จึงตัดสินใจที่จะทำวิจัย  เรื่อง KM

แต่ไม่ใช่นำมาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  หรือเป็นกรรมการวิจัยของโรงเรียน

แต่จะทำเป็นวิจัยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คงต้องเริ่มตั้งแต่กรอบแนวคิดวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  กำหนดขอบเขตการวิจัย  หาตัวแปร  ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม  จัดทำเครื่องมือ  และ......  ฯลฯ

 เรียนเชิญผู้รู้แนะนำตามอัธยาศัยค่ะ