Ladprao+018

วางเป้าหมายร่วมกัน จากจุดเด่นของพระยาฯสู่หัวปลา  KM            

เมื่อรับหน้าที่  "คุณกิจ"  "คุณประสาน"  ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฯด้วย การจัดการความรู้ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี) 

โรงเรียนฯได้กำหนดรูปแบบและทิศทางของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โดยนำ Model  ปลาทู  มาใช้   

โดยเริ่มต้นจากการหา หัวปลา(KV)   เราได้กำหนดไว้คือ   การสร้างองค์ความรู้ในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ    

ขั้นต่อไปเป็นขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวปลา(KS)   บุคลากรครูทุกคนได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ใช้มุมมองในด้านบวก  เพื่อดูว่ามีใครทำอะไรบ้าง    วิธีการไหนที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  เราจะหาเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อเป็น  ผู้ให้  และเป็นผู้รับ  เป็นการนำประสบการณ์ของแต่ละคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

และขั้นสุดท้ายซึ่งก็คือ “KA” เป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นสรุปหรือบันทึกว่าอะไรคือแก่นความรู้ ของพวกเรา  ซึ่งจะเป็นคลังความรู้ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)              

หลังจากได้แก่นความรู้    เราจะนำเครื่องมือชุด ธารปัญญาอันประกอบด้วย  ตารางอิสรภาพ  แผนภูมิแม่น้ำ  บันไดความรู้  และพื้นที่ประเทืองปัญญา  มาใช้ในการเพิ่มพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เรามีกำหนดการทำ  Workshop  กันในเดือนพฤศจิกายน  2549

            กระบวนการ KM ของพระยาประเสริฐฯ  ใน Model  ปลาทู  เมื่อได้  หัวปลา KV   เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวปลา KS   และบันทึก (หางปลา KA ) ลง Blog ไปพร้อมๆกัน