ณ ปัจจุบันนี้มนุษย์เกิดมาไม่ได้สมบูรณ์เเบบทางด้านร่างกายกันทุกคน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีเด็กที่มีความบกพร่องทางหลายๆด้านซึ่งได้เเยกความบกพร่องต่างๆไว้ 9 ประการดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 โดยข้อ 2 ได้กำหนดประเภทของคนพิการไว้ 9ประเภท ดังนี้ 
1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
2.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
3.บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4.บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
5.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
6.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
7.บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
8.บุคคลออทิสติก 
9.บุคคลพิการซ้อน

ซึ่่งสามารถดูรายละเอียดของความบกพร่องต่างๆได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ 

คลิ๊กเลยครับ    

http://school.obec.go.th/loeicenter/typeability.html